Konferencija „Feminizam i levica – nekad i sad“ – knjiga apstrakata

Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu organizuje konferenciju sa međunarodnim učešćem Feminizam i levica – nekad i sad, koja će biti održana od 15. do 17. novembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu.


Borba za žensko oslobođenje prožeta je političkim savezništvima sa drugim društvenim snagama. Pitanje veze između feminizma i drugih progresivnih ideja i pokreta je važno jer je upravo priroda te veze uticala na defnisanje strategija borbe i krajnjih ciljeva. Cilj ove konferencije je da promisli i predstavi različita tumačenja odnosa između feminizma i levice, iz istorijske, teorijske i praktično-političke perspektive.


Mada su krupne teorijske razlike između različitih feminističkih orijentacija postojale od samog nastanka, u doba kasnog kapitalizma se više nego ikad postavlja pitanje da li se može govoriti o ženskom iskustvu i/ili ženskom oslobođenju, uzimajući u obzir sve klasne, rasne i druge razlike. Kakvu poziciju leve teorijske perspektive i leve politike imaju u toj borbi? U kojoj meri su same žene kreatorke levih politika, da bi kasnije njihova feministička vizura opšte emancipacije bila marginalizovana kao njen dodatak ili čak suvišan deo? Da li je kroz istoriju veza imeđu feminističkih ideja i prakse i marksizma baš uvek bila ,,nesrećni brak“? Da li postoji „desni“ feminizam? Da li o eri identitetskih politika možemo govoriti kao o direktnoj tekovini nekadašnjih antikapitalističkih, feminističkih borbi za žensko oslobođenje ili kao o izbegavanju neophodne kritike krupnih strukturnih i eksploatatorskih obeležja savremenog kapitalizma? Da li se feminizam pozicionira između demokratije i diktature ili između sve većeg siromaštva i obespravljenosti sve većeg broja ljudi i nekontrolisanog bogaćenja i eksponencijalne privilegovanosti manjine? Da li je feminizam danas postao privilegija? Kakvi sve danas feminizmi postoje i da li predstavljaju sve žene ili koriste specifčne mehanizme marginalizacije i brisanja iskustva nekih žena?


Konferencija Feminizam i levica – nekad i sad predstavlja platformu na kojoj će autorke i autori, aktivistkinje i aktivisti moći da iz različitih perspektiva predstave svoje viđenje ovih pitanja, kao i načelno problem privatnog i javnog kapitalističkog patrijarhata danas, kroz njegove specifčne manifestacije u sferi produktivnog i reproduktivnog rada, shvatanju ženske seksualnosti i reproduktivnih prava žena, u različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja te oblicima komodifkacije ženskog tela i samog feminizma.

Nada Sekulić i Jelena Riznić, Uvodna reč

Knjigu apstrakata možete da preuzmete ovde.