Oblasti interesovanja

sociologija kulture, sociologija umetnosti, urbana sociologija, studije roda


Biografija

Milica Resanović je studentkinja doktorskih akademskih studija na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu završila je osnovne studije 2016. godine (završni rad: „Postburdijeovski osvrt na muzičke ukuse u današnjoj Srbiji“) i master studije 2017. godine (završni rad – master: „Mogućnost pomirenja habitusa i individualne refleksivnosti: kritički pregled aktuelne teorijske rasprave“). U Institutu za sociološka istraživanja je zaposlena od 2018. godine kao istraživačica pripravnica u sklopu rada na projektu „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“. Aktivno je uključena u različite faze istraživačkog procesa prilikom sprovođenje i kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja u okviru projekata o društvenoj stratifikaciji i prostornim praksama. Trenutno je angažovana u nastavi na kursevima Kultura i društvene razlike i Sociološki praktikum.


Objavljeni radovi (izbor)

Resanović,  Milica. 2018. Poreklo, odredbe i mogućnosti primene koncepta gust opis u kvalitativnim istraživanjima, u: Džinović, Vladimir, Grbić, Sanja. (ur.). Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama od ličnog iskustva do socijalnih praksi, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja: Institut za psihologiju, 146-151.

Resanović,  Milica. 2018. Prikaz knjige: Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Politički i ekonomski liberalizam, Jelena N. Pešić. Südost-europa, god. 66, br. 2: 286-288.

Resanović,  Milica. 2018. Kritički osvrt na aktuelnu debatu o „islamskom feminizmu“ – šta je islamsko, a šta feminističko u „islamskom feminizmu“? Sociologija, god. 60, br. 1: 347-362.

Resanović,  Milica. 2017. Mogućnost solidarnosti između profesora i studenata u protestu, u: Filipović, Božidar, Jovanović, Nataša (ur.). Blokada Filozofskog fakulteta 2014. godine. Beograd: Institut za sociološka istraživanja, 73-93.

Pudar Draško, Gazela, Ćeriman, Jelena, Resanović, Milica. 2016. Pristup zapošljavanju i obrazovanju u ruralnim oblastima Srbije, u: Milutinović Bojanić, Sanja, et al. (ur.). Siromaštvo, ruralnost, rod: Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije. Beograd: CELAP, IFDT, 65-85.

Resanović, Milica. 2016. Kvalitet života u inteligentnom gradu, u: Stojkov, Borislav (ur.). Pametan grad u Srbiji. Beograd: Akademija inženjerskih nauka Srbije, Cicero, 135-141.

Resanović, Milica. 2016. Dodela nagrade „Anđelka Milić“. Temida, god. 19, br 3-4: 581-584.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Resanović,  Milica, Poleti, Ćosić, D., Marković, A. 2018. Rodne nejednakosti na tržištu rada u komparativnoj perspektivi, konferencija „Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene“, Filozofski fakultet u Beogradu, Institut za sociološka istraživanja, decembar 2018.

Resanović,  Milica 2018. Poreklo, odredbe i mogućnosti primene koncepta gust opis u kvalitativnim istraživanjima, konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa“, Institut za pedagoška istraživanja i Institut za psihologiju, novembar 2018.

Resanović,  Milica 2018. Challenges in Applying “Thick Description” in Sociology of Culture, 10th midterm Conference of the European Sociological Association Research Networks Sociology of the Arts & Sociology of Culture, „Creative Locations: Art, Culture and the City“, septembar 2018.

Resanović, Milica. 2018. Izazovi uspostavljanja solidarnosti profesora sa studentima u današnjim protestima – primer blokade Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, „Studentske r evolucije: Pedeset godina od 1968.“, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, maj 2018.

Resanović,  Milica. 2017. A Post-Bourdieusian Sociology as Theoretical Framework for Understanding Musical Preferences, „Philosophy of Art“, Inter-University Centre Dubrovnik, Dubrovnik, april 2017.

Resanović,  Milica. 2016. Understanding challenges of smartness at the semiperiphery of Europe, Međunarodna konferencija „Smart City – Regional Governance for Sustainability – Experimental Smartness”, Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Drezden, oktobar 2016.

Resanović,  Milica. 2015. Identitet učesnika Pokreta za okupaciju bioskopa „Zvezda“ i dometi pokreta, Međunarodni simpozij „Kultura, razvoj i okoliš“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, novembar 2015.

Resanović,  Milica. 2013. Odnos Srpske pravoslavne crkve prema abortusu. Riječki interdisciplinarni kongres RIK „Seksualnost“, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, oktobar 2013.


istraživačica pripravnica