Marija Babović


Ova studija bavi se proučavanjem socio-ekonomskih strategija domaćinstava i pojedinaca u Srbiji sa osnovnim ciljem da se stekne uvid u karakteristike ekonomske akcije društvenih aktera u uslovima strukturno-sistematskih promena. Pristup je razvijan i primenjen u kvantitativnom anketnom istraživanju transformacijskih strategija društvenih grupa, koje je Institut za sociološka istraživanja sproveo 2003. godine, s namerom da se bolje razumeju i objasne načini na koji pojedinci i domaćinstva opstaju, ublažavaju propadanje svog položaja u uslovima dugotrajne krize i otežane post-socijalističke transformacije društva. Glavni nalaz jeste da većinu domaćinstava u Srbiji početkom XXI veka katekterišu nekristalizovani socijalni položaji, kako u smislu socijalnog statusa, tako i u smislu socio-ekonomske akcije, koja pokazuje da jedno domaćinstvo može istovremeno graditi svoj položaj uključivanjem u bitno različite sektore unutar sistema društvene reprodukcije.