Research interests

migrations, social demography, bioethics


Biography

Milica Vesković Anđelković graduated from the Department of Philosophy, Faculty of Philosophy in Belgrade. She is a teaching assistant at the Department of Sociology, working on courses in social demography, demography of partnership and childbearing, contemporary economic migrations and research design. She has participated in several research projects, the most important being Challenges of New Social Integration in Serbia: Concepts and Actors (2011–), Social Change and Social Actors in Serbia (2006– 2010), Mainstreaming Migration into National Development Strategies – IOM, and Characteristics and Attitudes of Highly Skilled Diaspora and Returnees (October– December 2018).


Selected publications

(2017)   „To Stay or to Leave? On Emigration of Youth from Serbia“, (co-authored by M. Bobić), in M. Bobić and S. Janković (eds.) Towards Understanding of Contemporary Migration. Causes, Consequences, Policies, Reflections, Belgrade: ISI.

(2016)   „Shvatanje nacionalnog identiteta političke elite“ (koautorka M. Toković), u Lazić, M. (ur.) Politička elta u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI i Čigoja štampa, str. 179–200.

(2016)   „Migration potential of citizens of the Jablanički and Pčinjski districts“, (co-authored by M. Bobić), in Jović, V. and A. Petrović (eds) 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, pp. 339-420.

(2016)   „Profil i stavovi potencijalnih migranata iz Srbije“ (koautorka M. Bobić), Glasnik etnografskog instituta SANU, No. 3, Vol. 64, str. 469–491.

(2016)   Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade, (koautorke M. Bobić i V. Kokotović Kanazir), Beograd: IOM, UNDP, Swiss Agency for Development and Cooperation, str. 1-125.

(2015)   „Uloga visokokvalifikovanih povratnika u prosperitetu Srbije – mogućnosti i prepreke“, u Emirhafizović M. i Stanić I. (ur) Migracije u funkciji razvoja, Sarajevo:  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ambasada Švajcarske, UNDP, str. 55-64.

(2015)   „Political Orientations of the Economic Elite in Serbia“, Südosteuropa, Vol. 63, No. 4, pp. 596-617.

(2015)   „Stavovi građana centralnog dela Srbije prema uticaju doseljenika na tradiciju i kulturu njihove lokalne zajednice“, Migracijske i etničke teme, Vol. 31, No. 2, str. 221–246.

(2015)   „Partnerstvo sa dijasporom kao strategija smanjenja siromaštva na lokalnom nivou“ (koautorka sa M. Bobić), Sociološki godišnjak, No. 10, str. 89-10.

(2014)   „Uloga interneta u korišćenju kapaciteta intelektualne dijaspore“ (koautorka sa M. Bobić), u Todorović D. Petrović D. i D. Prlja (ur.) Internet i društvo, Beograd i Niš: Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo i Filozofski fakultet u Nišu, str. 167–182.

(2014)   „Русско-сербские связи с 1990 по 2014 годы“, (коауторка са Д. Анђелковић)   Радоевич М. и Кович М редакторы, Русский некрополь в Белграде, символ исторической дружбы, Белград: Бирограф, стр. 260–300.

(2014)   „Karakteristike i stavovi potencijalnih prekograničnih migranata iz Centralne Srbije“, u Petrović Mina (ur.), Strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa, str. 233-252.

(2014)   „Političke orijentacije ekonomske elite“, u Lazić Mladen (ur.) Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa, str. 99-124.

(2014)   „Autentični balkanski dijalog umesto novih ratova i strane dominacije“ (koautorka sa D. Anđelković), u A. Ćorluka (ur.) Balkanski ratovi u svetlu geopolitike 21. veka, Beograd: Centar za razvoj međunarodne saradnje i Ambasada Ruske Federacije, str. 13–25.

(2013)   „Korelacija između političkog opredeljenja srpske ekonomske elite i spoljnopolitičke orjentacije Srbije u periodu 1989-2012.“ (koautorka sa D. Anđelković), u Strateški pravci razvoja i utvrđivanje položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu i Hanns Seidel Stiftung, Beograd, str. 13-31.

(2013)   „Odnos građana Srbije prema pojmu nacije u doba tranzicije i globalizacije“, u Vuletić V, J. Ćirić i U. Šuvaković (ur.) Globalizacija i desuverenizacija, Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srpsko sociološko društvo, Beograd, Institut za uporedno pravo, str. 171–190.

(2013)   „Politička (ne)opredenjenost građana u izbornoj 2012. godini“, u Mladen Lazić i Slobodan Cvejić (ur.) Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 240-256.

(2013)   „Etički problemi javnog zdravlja u oblasti ekologije“, u M. Petrović (ur.)  Izazovi održivog razvoja, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 92–108.

(2013)   „Značaj kulturnog nasleđa Kosova i Metohije za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta“, u Uroš Šuvaković (ur.) Kulturno nasleđe Kosova i Metohije, Beograd: Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije i Univerzitet u Prištini, str. 43–56.

(2013)   „Etika javnog zdravlja i zaštita životne sredine“ u  M. Petrović i J. Vukelić (ur.) Zaštita životne sredine u Boru i Pančevu: izazovi participativnog pristupa upravljanju okruženjem, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 179–196.

(2013)   „Public health ethics and ecology”, in M. Petrović and J. Vukelić (eds) Environmental Protection in Pančevo and Bor: challenges of participatory approach to environmental governance, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, pp. 193–212.

(2012)   „Percepcija građana i lokalnih vlasti o ulozi NVO u zaštiti životne sredine“ (koautorka sa I. Petrović), u M. Petrović (ur.) Glokalnost transformacijskih procesa u Srbiji, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 139–140.


Selected presentations

(2016)   „Emigracija mladih iz Srbije: od izazova do mogućeg odgovora“ (koautorka M. Bobić), Savremene migracije i društveni razvoj – interdisciplinarna perspektiva

(2016)   „Sociodemographic profile of potential migrants frome eastern part of Serbia, case study of Zaječar“, (co-authored by M. Bobić), Contemporary Migration in a Changing World: New Perspectives and Challenges, Belgrade: University of Geography

(2016)   „Migracije mladih u Srbiji: izazovi i mogući odgovori“, (koautorka sa M. Bobić i V. Kokotović Kanazir), Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije Društvo demografa Srbije, Institut za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka i Republički zavod za statistiku

(2015)   „Migration Potential of Citizens of Jablanički and Pčinjski Districts“, (co-authored by M. Bobić), in: 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, Geographic Institute „Jovan Cvijić“ SASA