Oblasti interesovanja

migracije, socijalna demografija, bioetika


Biografija

Završila je osnovne studije na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Asistent je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predmeti na kojima je angažovana su socijalna demografija, demografija partnerstva i rađanja, savremene ekonomske migracije i sociološki praktikum. Do sada je učestvovala na više naučno-istraživačkih projekata, a najznačajnija su: Izazovi i akteri nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (projekat je počeo 2011. i dalje traje), Društvene promene i društveni akteri u Srbiji (2006-2010), projektu Mainstreaming Migration into National Development Strategies – IOM, i Karakteristike i stavovi visokokvalifikovane dijaspore i povratnika (oktobar – decembar 2018).


Objavljeni radovi (izbor)

(2017)   „To Stay or to Leave? On Emigration of Youth from Serbia“, (co-authored by M. Bobić), in M. Bobić and S. Janković (eds.) Towards Understanding of Contemporary Migration. Causes, Consequences, Policies, Reflections, Belgrade: ISI.

(2016)   „Shvatanje nacionalnog identiteta političke elite“ (koautorka M. Toković), u Lazić, M. (ur.) Politička elta u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI i Čigoja štampa, str. 179–200.

(2016)   „Migration potential of citizens of the Jablanički and Pčinjski districts“, (co-authored by M. Bobić), in Jović, V. and A. Petrović (eds) 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, pp. 339-420.

(2016)   „Profil i stavovi potencijalnih migranata iz Srbije“ (koautorka M. Bobić), Glasnik etnografskog instituta SANU, No. 3, Vol. 64, str. 469–491.

(2016)   Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade, (koautorke M. Bobić i V. Kokotović Kanazir), Beograd: IOM, UNDP, Swiss Agency for Development and Cooperation, str. 1-125.

(2015)   „Uloga visokokvalifikovanih povratnika u prosperitetu Srbije – mogućnosti i prepreke“, u Emirhafizović M. i Stanić I. (ur) Migracije u funkciji razvoja, Sarajevo:  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ambasada Švajcarske, UNDP, str. 55-64.

(2015)   „Political Orientations of the Economic Elite in Serbia“, Südosteuropa, Vol. 63, No. 4, pp. 596-617.

(2015)   „Stavovi građana centralnog dela Srbije prema uticaju doseljenika na tradiciju i kulturu njihove lokalne zajednice“, Migracijske i etničke teme, Vol. 31, No. 2, str. 221–246.

(2015)   „Partnerstvo sa dijasporom kao strategija smanjenja siromaštva na lokalnom nivou“ (koautorka sa M. Bobić), Sociološki godišnjak, No. 10, str. 89-10.

(2014)   „Uloga interneta u korišćenju kapaciteta intelektualne dijaspore“ (koautorka sa M. Bobić), u Todorović D. Petrović D. i D. Prlja (ur.) Internet i društvo, Beograd i Niš: Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo i Filozofski fakultet u Nišu, str. 167–182.

(2014)   „Русско-сербские связи с 1990 по 2014 годы“, (коауторка са Д. Анђелковић)   Радоевич М. и Кович М редакторы, Русский некрополь в Белграде, символ исторической дружбы, Белград: Бирограф, стр. 260–300.

(2014)   „Karakteristike i stavovi potencijalnih prekograničnih migranata iz Centralne Srbije“, u Petrović Mina (ur.), Strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa, str. 233-252.

(2014)   „Političke orijentacije ekonomske elite“, u Lazić Mladen (ur.) Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa, str. 99-124.

(2014)   „Autentični balkanski dijalog umesto novih ratova i strane dominacije“ (koautorka sa D. Anđelković), u A. Ćorluka (ur.) Balkanski ratovi u svetlu geopolitike 21. veka, Beograd: Centar za razvoj međunarodne saradnje i Ambasada Ruske Federacije, str. 13–25.

(2013)   „Korelacija između političkog opredeljenja srpske ekonomske elite i spoljnopolitičke orjentacije Srbije u periodu 1989-2012.“ (koautorka sa D. Anđelković), u Strateški pravci razvoja i utvrđivanje položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu i Hanns Seidel Stiftung, Beograd, str. 13-31.

(2013)   „Odnos građana Srbije prema pojmu nacije u doba tranzicije i globalizacije“, u Vuletić V, J. Ćirić i U. Šuvaković (ur.) Globalizacija i desuverenizacija, Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srpsko sociološko društvo, Beograd, Institut za uporedno pravo, str. 171–190.

(2013)   „Politička (ne)opredenjenost građana u izbornoj 2012. godini“, u Mladen Lazić i Slobodan Cvejić (ur.) Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 240-256.

(2013)   „Etički problemi javnog zdravlja u oblasti ekologije“, u M. Petrović (ur.)  Izazovi održivog razvoja, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 92–108.

(2013)   „Značaj kulturnog nasleđa Kosova i Metohije za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta“, u Uroš Šuvaković (ur.) Kulturno nasleđe Kosova i Metohije, Beograd: Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije i Univerzitet u Prištini, str. 43–56.

(2013)   „Etika javnog zdravlja i zaštita životne sredine“ u  M. Petrović i J. Vukelić (ur.) Zaštita životne sredine u Boru i Pančevu: izazovi participativnog pristupa upravljanju okruženjem, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 179–196.

(2013)   „Public health ethics and ecology”, in M. Petrović and J. Vukelić (eds) Environmental Protection in Pančevo and Bor: challenges of participatory approach to environmental governance, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, pp. 193–212.

(2012)   „Percepcija građana i lokalnih vlasti o ulozi NVO u zaštiti životne sredine“ (koautorka sa I. Petrović), u M. Petrović (ur.) Glokalnost transformacijskih procesa u Srbiji, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 139–140.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

(2016)   „Emigracija mladih iz Srbije: od izazova do mogućeg odgovora“ (koautorka M. Bobić), Savremene migracije i društveni razvoj – interdisciplinarna perspektiva

(2016)   „Sociodemographic profile of potential migrants frome eastern part of Serbia, case study of Zaječar“, (co-authored by M. Bobić), Contemporary Migration in a Changing World: New Perspectives and Challenges, Belgrade: University of Geography

(2016)   „Migracije mladih u Srbiji: izazovi i mogući odgovori“, (koautorka sa M. Bobić i V. Kokotović Kanazir), Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije Društvo demografa Srbije, Institut za demografiju Geografskog fakulteta u Beogradu, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka i Republički zavod za statistiku

(2015)   „Migration Potential of Citizens of Jablanički and Pčinjski Districts“, (co-authored by M. Bobić), in: 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, Geographic Institute „Jovan Cvijić“ SASA