Oblasti interesovanja

sociologija mentalnih poremećaja, sociologija kriminaliteta, sociologija marginalizovanih grupa, sistemska porodična teorija i terapija


Biografija

Diplomirala Sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala 2009., a doktorsku disertaciju odbranila 2013. godine.  Završila je edukaciju iz Sistemske porodične terapije 2011. godine u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Kao psihoterapeut prepoznata je u Nacionalnom i Evropskom udruženju za psihoterapiju. Angažovana je u nastavi na predmetima Sociologija mentalnih poremećaja i Sociologija društvenih devijacija – kriminaliteta. Idejni je tvorac i jedan od utemeljivača novih disciplina na master studijama sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Riječ je o Sociologiji marginalizovanih grupa i Uvodu u sistemsku porodični teoriju i terapiju. Držala predavanja po pozivu na predmetu Penologija na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Bavi se istraživanjem uticaja društvenog konteksta na porodičnu i ličnu funkcionalnost. Nastoji da kritički preispita društvenu ulogu i status pripadnika marginalizovanih grupa i mentalno oboljelih u kontekstu neoliberalne demokratije. Analizira društveni i normativni tretman nasilja, nasilnika i žrtava u savremenom svijetu. Uvodi temu psihoterapije u sociološka istraživanja.

Član je Srpskog sociološkog udruženja, Mreže istraživača socijalnih prilika, Saveza društva psihoterapeuta Srbije, Evropskog udruženja za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy) i član predsjedništva Sekcije za kriminologiju Srpskog udruženja za krivično – pravnu teoriju i praksu. U periodu od 2006. do sada angažovana na četiri naučna projekta, na tri kao član istraživačkog tima, a na jednom kao rukovodilac.


Objavljeni radovi (izbor)

Ljubičić, Milana. 2018. Ja i drugi u postmodernom društvu: istraživanje obilježja relacionih obrazaca na uzorku studenata. Zbornik matice srpske za društvene nauke, 166, br. 2: 235-247.

Ljubičić, Milana, Ignjatović, Đorđe, Ilić, Zoran. 2018. Who assuages feelings of guilt? Moral neutralization of juvenile delinquents in Serbia. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 69, issue 4:  320-332.

Ljubičić, Milana. 2018. Victimisation of older people : analysis of archive documentation on abuse of older people by their children, u: Dinić, Dragana (ed.). Ageing and human rights: international thematic collection. Belgrade: Gerontological Society of Serbia.

Ljubičić, Milana. 2018. Raditi u prihvatilištu za beskućnike: istraživanje samopercepcije zaposlenih. Sociologija, vol. 60, br. 4: 818-836.

Ljubičić, Milana. 2018. Mirotvorstvo kao alternativa borbi protiv nasilja u porodici u R. Srbiji. u: Kuburić, Zorica, Ćumura, Ljiljana, Zotova, Ana. (ur.). Mir i pomirenje: zbornik radova. Novi Sad: CEIR.

Ljubičić, Milana, Dragišić Labaš, Slađana. 2018. Psihoterapija u postmodernom kontekstu : razmatranje nekih pitanja. u: Čekerevac, Аna, Vujošević, Aleksandar (ur.). Postmodernizam, graničnost i zavisnost. Beograd: Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije.

Ljubičić, Milana. 2017. Ko je beskućnik? Priče iz Prihvatilišta za stara i odrasla lica u Beogradu. Kultura, br. 157: 182—202.

Ljubičić, Milana. 2017. Postpsihijatrija i lična (ne)sloboda u postmodernom društvu: sociološka analiza. u: Kuburić, Zorica, Ćumura, Ljiljana, Zotović, Ana. (ur.).  Lica i naličja društvene i lične slobode: zbornik radova. Novi Sad: CEIR.

Ljubičić, Milana, Dragišić Labaš, Slađana. 2017. Narkomanija: društvena etiologija i uloga građanske inicijative u ratu protiv droga: primjer Udruženja Sveti Sava iz Lazarevca. u: Čekerevac, Ana, Nastasić, Petar (ur.). Pojedinac i grupa u terapiji bolesti zavisnosti. Beograd: Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije. Dostupno na: http://www.zklas.org/.

Ljubičić, Milana. 2016. Identitet(i) i mentalna bolest: analiza priča specijalnih pacijenata o sebi i drugima. Beograd: Čigoja štampa: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.

Ljubičić, Milana.  2016. Subjektivna percepija prilagođenosti na život u novoj sredini: pilot studija o socijalnoj prilagođenosti na život u novoj sredini. u: Ćirić, Jovan, Knežić, Branislava (ur.) Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije. Beograd: Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Regionalno predstavništvo Ruske humanitarne misije na Balkanu.

Ljubičić, Milana. 2016. Normativna i funkcionalna dimenzija intergeneracijske solidarnosti u narativima mladih majki. Sociologija vol. 58, poseban br.: 306-323.

Tomanović, Smiljka, Stanojević, Dragan, Ljubičić, Milana. 2016. Postajanje roditeljem u Srbiji. Beograd: Institut za sociološka istraživanja.

Stanojević, Dragan, Tomanović, Smiljka, Ljubičić, Milana. 2016. Elements of life satisfaction among young adults in Serbia. Journal of Youth Studies, vol. 19, issue 7:  973- 989.

Ljubičić, Milana. 2015. O neuračunljivosti: sociološka studija. Beograd: Dosije.

Ljubičić, Milana. 2014. Stari i prinudna migracija: analiza lične priče o starenju u progonstvu.  Gerontologija, br. 1: 116-133.

Ljubičić, Milana. 2014. Viktimizacija i siromaštvo: o žrtvama i žrtvovanima u Srbiji. Sociološki pregled, vol. 48, br. 4: 565-582.

Ljubičić, Milana. 2014. Analiza narativa o problematičnom ponašanju: prikaz procesa terapijskog rada sa adolescentom koji zloupotrebljava PAS. U: Zavisnosti – sličnosti i razlike : zbornik radova. Beograd: Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije.

Tomanović, Smiljka, Ljubičić, Milana, Stanojević, Dragan. 2014. Jednoroditeljske porodice u Srbiji: sociološka studija. Beograd: Čigoja štampa i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.

Ljubičić, Milana. Dragišić Labaš, Slađana, Nastasić, Petar. 2013. Students’ attitudes on persons suffering from psychological malfunctions: addition to stereotype research. Alcoholism, god. 49, no. 2: 85-100.

Ljubičić, Milana. 2012. Porodica i delinkvencija: analiza udžbeničke građe o uticaju porodice na maloljetničko prestupništvo. Sociološki pregled. god. 46, br. 3: 417- 440.

Ljubičić, Milana. 2012. Pregled definicija i trendova rizičnih ponašanja mladih. Teme, god. 36, br. 1: 85-100.

Dragišić Labaš, Slađana, Ljubičić, Milana. 2012. Between children and parents: housing (in)dependence and „growing up“. Sociologija, god. 54, br. 2: 263- 285.

Ljubičić, Milana. 2011. Porodica i delinkvencija: uticaj porodične funkcionalnosti na delinkvenciju maloljetnika. Beograd: Čigoja štampa, Institut za sociološka istraživanja.

Ignjatović, Đorđe, Ljubičić, Milana. 2011. Žene i zatvor: opšta pitanja i studija slučaja. Anali pravnog fakulteta, год. 59, бр. 1: 55-79.

Ljubičić, Milana. Dragišić Labaš, Slađana. 2010. Strah od zločina: istraživanje stavova studenata. Sociološki pregled, god 44., br. 4: 615-638.

Ljubičić, Milana. 2009. Resocijalizacijski potencijali sistemskog porodičnog pristupa: porodična (dis)funkcionalnost i maloljetničko prestupništvo. u: Radulović, Dobrivoje (ur.). Istraživanja u specijalnoj pedagogiji. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Opalić, Petar, Milana Ljubičić. 2009. Nezaobilazni sadržaji veze između magije, religije i psihijatrije. Psihijatrija danas. god. 39, br. 1: 49-64.

Ljubičić, Milana. 2007. Analiza dosijea maloljetnih prestupnika: pilot studija o porodičnoj patologiji. Socijalna misao, god. 14, br. 2: 63-83.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Ljubičić, Milana, Dragišić Labaš, Slađana. 2018. O (samo)stigmatizaciji klijenata i terapeuta: kako javno mijenje o partnerskom nasilju utiče na psihoterapijske prakse. 23rd Congress of European Association for Psychotherapy, Belgrade.

Dragišić Labaš, Slađana, Ristić Dimitrijević, Rada, Ljubičić, Milana. 2017. Alcohol use among adolescents in Serbia, 17th International Congress of ESCAP, Geneve.

Ljubičić, Milana. 2016. Postmoderno društvo i mladi : od individualizacije do (psiho)patologije.IV kongres Društva za dečju i adolescentsku psihijatriju i srodne struke Srbije “Mentalno zdravlje dece i mladih – pogled u budućnost. Zlatibor.

Ljubičić, Milana. 2016. Subjektivna percepija prilagođenosti na život u novoj sredini: pilot studija o socijalnoj prilagođenosti na život u novoj sredini. Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije. Beograd.

Ljubičić, Milana 2015. Application of the structural family therapy postulates in research of hierarchy balance and children role in the divorced families. u Athena: European Assotiation for Psychotherapy: National Organization for Psychotherapy of Greece.

Ljubičić, Milana 2015. Roditeljska podrška u tranziciji u roditeljstvo kroz narative mladih majki. Konferencija Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta. Beograd: Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore.

Ignjatović, Đorđe, Ljubičić, Milana. 2014. Empathy or rejection? : guards attitudes towards special – forensic patients . 14th Annual Conference of the ESC, Prague.

Ljubičić, Milana. Dragišić Labaš, Slađana. 2013. Grow or not to grow up: from the perspective, IV kongres Zakonskih in Družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo, Izizivi, Ljubljana.

Ljubičić, Milana. 2012. Generacijski sukob: između društvene konstrukcije i stvarnosti. Naučna konferencija Odnos mladih prema starima i starenju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Gerontološko društvo Srbije.

Dragišić Labaš, Slađana, Ljubičić, Milana, Nenadović, Milutin. 2011. Alcohol abuse, depression and anxiety of juvenile delinquents, The conference of the International Society of Adolescent Psychiatry and Psychology (ISAPP), Berlin.