Oblasti interesovanja

društvene nejednakosti, sociologija politike, sociologija etničkih grupa i nacija, sociologija ekstremizma i terorizma


Biografija

Aleksandra Marković je 2012. godine završila osnovne, a 2014. godine i master akademske studije na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Trenutno je na doktorskim akademskim studijama i radi na disertaciji o ideološko-političkoj orijentaciji prekarijata u Srbiji. Od 2018. godine zaposlena je kao istraživačica saradnica na projektu Instituta za sociološka istraživanja, gde je prethodno – od 2014. do 2018. godine – bila angažovana kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Demonstratorka je u nastavi na kursevima osnovnih studija sociologije – Metodologija socioloških istraživanja 2 i Sociološki praktikum.

 


Objavljeni radovi (izbor)

Marković, Aleksandra. 2019. Prekarnost radnih uslova u Srbiji. Lazić, Mladen i Cvejić, Slobodan (prir.) Stratifikacijske promene u periodu konsolidacije kapitalizma u Srbiji. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 121-142.

Filipović Božidar, Marković Aleksandra. 2019. The Uses of the Sociological Classics – the Citation Analysis of Marx’s, Weber’s and Durkheim’s Works in the Journal Sociologija from 1997 to 2017. Petrović J, Miltojević V, Trostuk I. (eds.) Sociology in XXI century: Challenges and Perspectives. Niš, Belgrade: University of Niš Faculty of Philosophy, Serbian Sociological Association.

Marković, Aleksandra. 2018. Prekarnost i migranti: prolazni izazov ili pretnja za sigurnost i stabilnost neoliberalizma. Lutovac Z, Mrđa S. (prir.) Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva. Beograd: SSD, IDN, ISI Filozofski fakultet.

Marković, A, Jovanović-Ajzenhamer N. 2018. Klasično nasleđe savremenog fenomena: Veberovo shvatanje društvene stratifikacije i prekarijat. Kultura polisa, Vol. XV , No. 37: 533-544.

Radović S, Marković A. 2017. Nova/stara rodna očekivanja – konformizam ili otpor patrijarhalnoj podeli rodnih uloga u porodici. LIMES plus: Journal of Social Sciences and Humanities, 3/2017: 135 – 152.

Jovanović N, Radović S, Marković A, 2016. Konsolidacija izborne demokratije u Srbiji, formiranje pluralističke političke elite i njena ideološka orijentacija. Lazić, Mladen (prir.) Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 81-108.

Marković, Aleksandra, 2015. Odnos srbijanskih neonacista prema kapitalizmu – analiza neonacističkih web portala, blogova, foruma, Facebook-a i Twitter-a. Sociologija, Vol. LVII, No. 2: 380 – 400.

Marković, Aleksandra, 2013. Viđenje obrazovnog sistema i različita upotreba kulturnih sadržaja desnih i levih ekstremista u cyber prostoru Srbije. Ilić S, Jelinčić J. (prir.) Politički ekstremizam u cyber prostoru Srbije. Zrenjanin: Centar za razvoj civilnog društva.

Marković, Aleksandra, 2013. Socijalni aspekti etničkih sukoba u Temerinu. Sociologija, Vol. LV, No. 1: 69-90.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Marković, Aleksandra. 2018. Prekarnost radnih uslova radno aktivnog stanovništva Srbije. Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene, 21. decembar 2018, Beograd.

Resanović M, Poleti Ćosić D, Marković A. 2018. Rodne nejednakosti na tržištu rada u komparativnoj perspektivi. Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene, 21. decembar 2018, Beograd.

Filipović B, Marković A. 2018. Upotreba sociološкih кlasiкa – analiza citiranosti Marкsovih, Veberovih i Dirкemovih radova u časopisu Sociologija 1997–2017. Međunarodna naučna konferencija Sociologija u XXI veku: izazovi i perspektive (povodom 80 godina od formiranja Srpskog sociološkog društva) 10 – 11. novembar, Niš.

Marković, Aleksandra. 2017. Prekarni rad i delatni potencijal prekarnih radnika u Srbiji. Naučni skup nacionalnog značaja „Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije“, 17–18. novembar 2017. godine, Beograd.

Marković, Aleksandra. 2016. Prekarnost i migranti: prolazni izazov ili pretnja za sigurnost i stabilnost neoliberalizma. Konferencija Savremene migracije i društveni razvoj – interdisciplinarna perspektiva, 21. i 22. oktobar 2016, Beograd.

Jovanović N, Radović S, Marković A, 2015. Konsolidacija izborne demokratije u Srbiji, formiranje pluralističke političke elite i njena ideološka orijentacija. Izazovi nove društvene integracije: koncepti i akteri. Filozofski fakultet,  27 – 28. novembar 2015, Beograd.