Smiljka Tomanović-Mihajlović


Ova kvalitativna studija predstavlja prvi talas onoga što će tokom narednih godina prerasti u autorkino longitudinalno istraživanje odrastanja (socijalnih biografija mladih) u aktuelnim okolnostima srpskog društva. Detinjstvo se poima kao „praksa svakodnevnog života deteta“, a teorijski okvir se temelji na pristupima Entonija Gidensa i Pjera Burdijea, te savremenim teorijama detinjstva kao društvene tvorevine. Terenski rad je sproveden 1993. godine u opštini Rakovica na periferiji Beograda (72 radničke porodice), sa kontrolnim uzorkom među pripadnicima srednje klase koji žive na Vračaru, u centru grada (21 porodica). Metod se sastojao od posmatranja i intervjua obavljenih sa roditeljima, u nekim slučajevima i sa decom.