Anđelka Milić, Eva Berković i Ruža Petrović


Svestran prikaz transformacije porodice u Jugoslaviji posle II svetskog rata, u kontekstu socijalističkog uređenja, i uz dužnu pažnju prema unutrašnjoj heterogenosti jugoslovenskog društva, čiji se različiti delovi sistematski porede. Uzimajući za analitičku okosnicu odnos uzajamnog uslovljavanja između porodice i društva, posmatraju se tri ravni porodičnog života: društveno-ekonomska, odnosno domaćinstvo (proizvodnja, potrošnja), srodnička organizacija (sastav, diferencijacija srodničkih uloga) i brak (karakteristike braka i kako se menjaju kroz vreme, promena odnosa među supružnicima). Analiza se zasniva na statističkim podacima (o porodicama, domaćinstvima, brakovima, potrošnji) i na sekundarnoj analizi postojećih socioloških, demografskih, ekonomskih i pravnih istraživanja.