Anđelka Milić (ur.)


Zbornik „Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma“ nastao je oslanjajući se na rezultate obimnog anketnog istraživanja na reprezentativnom uzorku stanovništva Srbije 2003. godine. Cilj analize različitih aspekata svakodnevnog života pojedinaca i društvenih grupa bio je da se utvrdi da li su petooktobarske promene iz 2000. godine zaista dovele do preokreta u odnosu na devedesete. Uslovi svakodnevnog života su analizirani imajući u vidu globalne promene u društvu, ali i promene na nivou domaćinstva i porodice.