Aljoša Mimica (prir.)


Monografija „Emil Dirkem. Društvo je čoveku bog“ predstavlja zbirku članaka i predavanja Emila Dirkema, utemeljivača francuske sociološke škole i jednog od klasika sociološke misli. Izabrani tekstovi pokrivaju Dirkemov radu u rasponu dužem od tri decenije i uže bi se mogli svrstati u oblast sociologije religije i morala.