Miodrag Ranković (ur.)


U knjizi grupa autora daje pregled najrazličitijih teorija koje se bave proučavanjem mase. U prvom poglavlju razmatraju se shvatanja mase u klasičnim grčkim i rimskim izvorima, u delima francuskih konzervativaca 19. veka poput De Mestra i de Bonala, kao i u delima italijanskih teoretičara elite poput Pareta i Moske. U drugom pogavlju autori istražuju kakve su poglede na masu imali Karl Marks, Karl Manhajm, Ortega i Gaset, nemačka fenomenološka škola i Gurvičeva mikrosociologija mase. U trećem pogavlju autori prikazuju shvatanje mase u teorijama nastalim nakon Drugog svetskog rada i posebnu pažnju daju određenju mase kod Rajta Milsa i Rejmonda Arona, kao i doprinosima koje su jugoslovenski autori dali u definisanju ovog pojma.