Milan Popović i dr.


U studiji se grupa autora bavi istraživanjem stavova ispitanika prema duševnim bolesnicima, narkomanima i alkoholičarima za 1988. godinu. Autori prvo ispituju kakvo je opšte društveno viđenje ovih grupa. Potom se razmatraju uzroci duševnih bolesti, narkomanije i alkoholizma. Zatim se ispituju stavovi o štetnosti pojedinih psihijatrijskih bolesti po društvo i pojedinca i stavovi o tome šta treba preuzeti prema raznim kategorijama psihijatrijskih pacijenata. U završnim razmatranjima analiziraju se stereotipi koji postoje prema duševnim bolesnicima, narkomanima i alkoholičarima.