Vesna Miletić-Stepanović


Studija „Nasilje nad ženama u Srbiji na razmeđi milenijuma“ ispituje aktivna nasilna ponašanja u porodici, pre svega ona nad ženama. Autorka na osnovu kvantitativnih podataka ispituje učestalost nasilja u opštoj populaciji u Srbiji, kao i varijacije u zastupljenosti različitih tipova nasilnih ponašanja u porodici spram klasnog položaja i socio-demografskih karakteristika ispitanika. Ispitujući različite oblike i stepen zastupljenosti nasilnog ponašanja, autorka elaborira vezu između nasilja nad ženama i sistematske reprodukcije patrijarhata na svim nivoima.