Ljubica Rajković


Ova studija predstavlja prerađenu verziju doktorske teze napisane i odbranjene na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Cilj istraživanja je bio da se ispitaju reproduktivne prakse na kruševačkom području s kraja XX veka, dok su osnovne jedinice posmatranja bile porodice sa jednim, troje ili bez dece, kako iz gradske, tako i iz ruralnih sredina. Osnovno polažište jeste da se niska rodnost može tražiti u patrijarhalnom sistemu odnosa u porodici i društvu, te izrazito nepovoljnom položaju žene koji iz patrijarhata proizilazi. Istraživanje je podstaknuto željom autorke da analizom prakse roditeljstva u svakodnevnom životu partnera u porodici objasni promenu fertiliteta na globalnom društvenom nivou, sa idejom da empirijski podaci omoguće predlaganje niza mera i aktivnosti za prevazilaženje te pojave.