Dušan Mojić


U ovoj knjizi Dušan Mojić daje sociološku analizu društvenih organizacija. Nakon određenja predmeta sociologije organizacije, autor prikazuje najvažnije teorijske pristupe koji se bave pitanjem društvenih organizacija. Potom ispituje kako društvena i kulturna okolina utiče na formiranje i funkcionisanje organizacija. U završnom poglavlju analiziraju se organizacione strukture, sistemi i procesi, odnosno autor ispituje organizacione kulture, tipove vođstva u organizacijiama, različite oblike motivacije i participacije članova organizacija i načine na koje se događaju promene u organizacijima.