Mladen Lazić (ur.)


Studija „Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka“ neposredno se nastavlja na prethodno objavljenu studiju o ekonomskoj eliti, čime je uvid u nastanak nove kapitalističke klase u Srbiji upotpunjen. Temeljna analiza karakteristika političkog dela vladajućeg društvenog sloja u periodu konsolidacije liberalno-demokratskog poretka oslanja se prvenstveno na rezultate anketnog istraživanja iz 2015. godine, ali i na uporedive nalaze ranijih anketnih istraživanja (iz 1989, 1993. i 2003. godine). U tekstovima se produbljeno obrađuju teme kao što su materijalni položaj, obrasci regrutacije, vrednosne orijentacije, delatni potencijal i drugo.