Oblasti interesovanja

studije roda, istorija seksualnosti, politička sociologija


Biografija

Selena Radović je doktorantkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i istraživačica Instituta za sociološka istraživanja. Završila je osnovne studije sociologije kao najbolji student u svojoj generaciji, master studije na istom Odeljenju, master studije na Fakultetu organizacionih nauka, i bila je polaznica Ženskih studija i Queer studija. Rad u nastavi započela je 2012. godine na predmetu Uvod u sociologiju muzike na Filozofskom fakultetu, dok je od 2014. angažovana na predmetima Uvod u sociologiju 1 i 2. Godine 2015. radi u nastavi na Fakultetu organizacionih nauka, i postaje sekretar naučnog časopisa Sociologija. Stalni je predavač u Školi medijske pismenosti, a od 2019. angažovana je i kao predavač na Erasmus+ programima, te kao predavač u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju – u okviru ciklusa Promišljanja roda. U sklopu stipendije Ambasade Francuske, usavršavala se u Parizu kroz jedinstven program rodnih studija – Institut Genre, Travail, Mobilités (Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris). Uključena je u međunarodni projekat o rodnim politikama u Evropi, u organizaciji Instituta GTM iz Pariza i Univerziteta Viadrina u Frankfurtu – kao koautorka istraživanja u Srbiji. Kao istraživačica Instituta za sociologiju aktivno je uključena u pripremu i realizaciju aktivnosti na projektu Izazovi nove društvene integracije u Srbiji – koncepti i akteri.


Objavljeni radovi (izbor)

Radović, Selena, Marković, Aleksandra. 2017. Nova/stara rodna očekivanja – konformizam ili otpor patrijarhalnoj podeli rodnih uloga u porodici. Limes (temat U senci javnih politika: rodne politike i rodno iskustvo). Vol. XIV, No. 2: 135–152.

Radović, Selena, Radulović, Mladen. 2016. Transformacija u predstavljanju rodnih uloga u animiranim filmovima: primer Diznijevih princeza. Sociologija, Vol. LVIII, No. 1: 86-112.

Jovanović, Nataša, Radović, Selena, Marković, Aleksandra. 2016. Konsolidacija izborne demokratije u Srbiji, formiranje pluralističke političke elite i njena političko-ideološka orijentacija, u: Lazić, Mladen (ur.). Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Čigoja štampa.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Radović, Selena. 2018. Privatni i javni patrijarhat u Srbiji i Francuskoj, konferencija “Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene”, Institut za sociološka istraživanja (FFBU), Beograd, 21.12.2018.

Radović, Selena. 2017. Kriza rodnih identiteta: transformacija muškosti u Srbiji, konferencija „Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije“, Institut za sociološka istraživanja (FFBU), Beograd, 17-18.11.2017.

Radović, Selena. 2016. Power relations in pornography – pornography as a mirror of social reality, konferencija „1st International PhD Student Conference, Philosophy and Society”, u organizaciji Studentskog zbora sveučilišta u Rijeci (Filozofski fakultet u Rijeci), Rijeka, 25.10.2016.

Radović, Selena. 2016. Gender representations in media, konferencija „The Gobal Human Rights Forum 2016 in Belgrade”; u organizaciji Centra za marginu, Beograd, 20–22.10.2016.

Radović, Selena. 2015. Konsolidacija izborne demokratije u Srbiji i formiranje pluralističke političke elite, konferencija Izazovi nove društvene integracije u Srbiji – koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta”, u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja (FFBU), Beograd, 27–11.2015.


istraživačica saradnica