Nada Sekulić


Studija „Skriveni rat“ predstavlja analizu diskursa o ratu preko dva glavna nivoa. Jedan nivo je, uslovno rečeno, institucionalno-apstraktni i počiva kako na naučnim teorijama, tako i na vojnim doktrinama o ratovima u modernoj epohi. Drugi nivo sadrži znatno manje apstrakcije i institucionalnih ograničenja (u najširem smislu, naravno) koja postavljaju teorija i doktrina i bazira se na iskustvu rata onih pojedinaca koji su u njemu neposredno učestvovali. Autorka tako kroz životne priče učesnika u ratu otkriva njegovu skrivenu stranu, koja teoriji i doktrini često promiče. Na ovaj način se oba nivoa, koji su po svom karakteru posve različiti, direktno suočavaju, čime se dalje pokazuje koliko teorija o određenom društvenom fenomenu (kao što je ratni sukob) može odstupati od neposrednog iskustvenog doživljaja tog istog fenomena.