Mina Petrović


Monografija „Sociologija stanovanja. Stambena politika: izazovi i mogućnosti“ predstavlja sveobuhvatno i sistematski napisano delo o stanovanju i stambenoj politici. Temeljno se analiziraju različite politike i strategije u oblasti stanovanja primenjene u razvijenim kapitalističkim, socijalističkim i postsocijalističkim društvima. Naposletku se razmatra stambena politika u Srbiji posle 1990. godine, a posebna pažnja je data istraživanju načina na koji mladi bračni parovi u Beogradu rešavaju stambeno pitanje u novonastalim tržišnim uslovima.