Marija Bogdanović (ur.)


Knjiga „Sociologija u Jugoslaviji“ predstavlja presek razvoja sociologije nakon trideset godina od osnivanja prve katedre za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1959). Pre svega ovde je analiziran razvoj katedri za sociologiju, nastavni programi, profesionalna udruženja i stručni časopisi, kao i naučni instituti. Posmatrajući prema oblasti istraživanja ova knjiga bi se uže mogla svrstati u sociologiju nauke. U cilju sistematizacije rezultata i daljeg praćenja razvoja sociologije nakon pola veka monografija je dobila i svoj nastavak: Marija Bogdanović (prir) 2009. „Sociologija u Srbiji 1959-2009, institucionalni razvoj.“