Anđelka Milić (ed.)


Posle objavljivanja zbornika „Društvena transformacija i strategije društvenih grupa“ na srpskom jeziku, rezultati anketnog istraživanja na reprezentativnom uzorku stanovništva Srbije iz 2003. godine predstavljeni su i na engleskom jeziku. Uslovi svakodnevnog života pojedinaca i društvenih grupa analizirani su u odnosu na globalne promene u društvu, uzimajući u obzir i promene na nivou domaćinstva i porodice. Cilj je bio da se utvrdi u kojoj meri je promena političkog režima 2000. godine dovela do društvenog preobražaja u odnosu na krizne devedesete.