Marina Blagojević


Knjiga se bavi društvenim položajem žena stručnjaka u Jugoslaviji. Za analizu se koriste statistički podaci i anketa sprovedena u ovu svrhu, sa 93 naučnice i umetnice, putem poštanskog upitnika. Pristup je feministički uokviren: žene se posmatraju kao pripadnice marginalne grupe, a ključni pojam je sistemska inhibicija, definisana kao skup društvenih mehanizama koji uslovljavaju kvantitativno smanjivanje i kvalitativno degradiranje aktivnosti žena i njihovog celokupnog društvenog položaja. Delovanje tih mehanizama se posmatra u glavnim oblastima društvenog života (obrazovanje, rad i profesija, stvaralaštvo, porodica) i na tri nivoa analize (društveno-sistemski, podsistemski i individualni).