Anđelka Milić


U ovoj studiji predstavljeno je istraživanje sprovedeno na teritoriji Srbije i Crne Gore početkom novog milenijuma sa ciljem da se na empirijski način dođe do sistematskog i objektivnog uvida u stanje ženskog pokreta. Glavni predmet interesovanja bile su aktivne ženske grupe kao okosnica modernog ženskog pokreta, a pažnja je posvećena i aktivistkinjama, istaknutim ženama u lokalnoj sredini, kao i stavovima lokalnog javnom mnjenja o ženskim grupama i feminizmu. Istraživački projekat izgrađen je na feminističkoj epistemologiji, koja se ne zaustavlja samo na objektivnom opisu stanja, već nastoji da omogući da se otkrivena saznanja kao kritička samosvet i spoznaja žena ugrade u praksu pokreta i razmišljanje njenih učesnica.