Slađana Dragišić Labaš


Knjiga „Aktivno starenje u Beogradu“ je kvalitativna studija, koja se bazira na životnim pričama, pri čemu se kombinuje široka literatura sa sekvencama iz razgovora sa ispitanicima. Doprinos knjige može se ogledati u koncipiranju aktivnog starenja kao autentičnog procesa. Nalazi u studiji ukazuju na to kakve su uloge i očekivanja starijih osoba, njihove potrebe, ali otkrivaju i izvesnu dozu samoetiketiranja. Uz to, govori se i o volontiranju starih osoba, plaćenom/neplaćenom radu, slobodnim aktivnostima, odnosu prema drugima, kao i o problemu institucionalne podrške starima.