Dušan Mojić


U najširem smislu, knjiga „Kultura i organizacije“ bavi se uticajem kulturnih činilaca na oblikovanje i funkcionisanje radnih organizacija, čime se kulturni činoci i sam kulturni kontekst posmatraju kao veoma važni aspekti same sfere rada. Knjiga posebnu pažnju posvećuje nacionalnoj kulturi i njenom uticaju kako na organizacionu strukturu preduzeća tako i na moduse i procese upravljanja u njima. Kao važne kulturološke determinante obrađena su i pitanja motivacije, organizacione kulture i sistema nagrađivanja. Sve pomenute opšte teorijske postavke primenjuju se i na konkretan slučaj radnih organizacija u Srbiji.