Milorad Krneta


Studija se bavi unutrašnjim migracijama stanovništva Jugoslavije, te problemima modeliranja i simulacije prostornog kretanja stanovništva. Nastala je sa ciljem da se definiše egzaktan i formalan sistem unutrašnjih migracija Jugoslavije, koji bi bio pogodan kako za analizu relevatnih struktura, bilo po delovima, bilo kao celina, tako i za probabilističko predviđanje budućih stanja migracionog sistema Jugoslavije. I dok su u prvom delu studije na relevantan način izložena postojeća teorijska znanja, kao i niz osnovnih modela unutrašnjih migracija, u drugom delu je autor predstavio model sistematskog tretiranja unutrašnjih migracija Jugoslavije.