Jelena Pešić


U studiji „Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske: politički i ekonomski liberalizam“, problematizuje se pitanje promene vrednosnih orijentacija tokom perioda burnih sistemsko-strukturalnih promena, transformacije socijalističkog u kapitalističko društvo. Autorka ispituje da li sa konsolidacijom kapitalističkog sistema dolazi do snažnije rasprostranjenosti političkog i ekonomskog liberalizma, kao vrednosnih orijentacija koje odgovaraju kapitalističkim normativno-institucionalnim obrascima. Prva celina je posvećena analizi istorijskih procesa dugog i srednjeg trajanja, a druga sekundarnoj analizi podataka dobijenih anketnim istraživanjem dominantnih vrednosnih orijentacija sprovedenih u društvima Srbije i Hrvatske, u dve vremenske tačke – 1989. godine (u momentu kolapsa socijalističkog sistema) i 2003. godine (kada dolazi do konsolidacije kapitalističkog sistema). Knjiga Jelene Pešić predstavlja kompleksnu, nijansiranu, istoričnu analizu transformacijskih procesa, utemeljenu na analizi empirijske građe u vidu dvostruke komparacije koja obuhvata sinhronu i dijahronu poredbenu dimenziju.