Đerđ Rrapi


Studija predstavlja analizu porodičnog života u albanskim zadružnim porodicama na Kosovu, zasnovanu na uzorku od 151 takve porodice. Analiza prati strukturne promene u demografskim i ekonomskim karakteristikama zadružnih porodica, kao i promene u funkcijama zadruga (vaspitna i obrazovna) i porodičnim i vanporodičnim odnosima (kao što su podela rada, način upravljanja, prava i dužnosti članova, planiranje porodice, vrednosne orijentacije, odnos prema široj društvenoj zajednici i dr).