Oblasti interesovanja

istorija političkih i socijalnih teorija, sociologija prava, sociologija muzike, sociologija međuetničkih odnosa


Biografija

Aleksandar Molnar je redovni profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predmetima Istorija političkih i socijalnih teorija, Klasične sociološke teorije i Uvod u sociologiju muzike (osnovne studije) i Istorija socioloških teorija (doktorske studije). Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu (1986), dok je magistarske (1991) i doktorske studije (1992) završio na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Učestvovao je na projektima „Prosvećenost u evropskom, regionalnom i nacionalnom kontekstu: istorija i savremenost“ Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (20062011) i „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“ Institituta za sociološka istraživanja (2011-). Autor je više monografija, među kojima su najistaknutije: Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi (knj. 14, Beograd: Samizdat B92, 2001. i 2002; knj. 5, Beograd: IFDT i Fabrika knjiga, 2006), Rasprava o prosvetiteljstvu, liberalizmu i nacionalizmu u Prusiji (knj. 12, Beograd: Službeni glasnik i IFDT, 2011), Nestajanje uzvišenog i ovladavanje avangardnog u muzici moderne epohe (knj. 12, Beograd: IFDT i Filip Višnjić, 2009; u koautorstvu sa Draganom Jeremić-Molnar), Sunce mita i dugačka senka Karla Šmita: ustavno zlopaćenje Srbije u prvoj dekadi 21. veka (Beograd: Službeni glasnik, 2010) i Borba protiv despotizma na poprištu teorije: Monteskje, Konstan, Tokvil(Novi Sad: Visio mundi science, 2016).


Objavljeni radovi (izbor)

Molnar, Aleksandar. 2016. Borba protiv despotizma na poprištu teorije: Monteskje, Konstan, Tokvil. Novi Sad: Visio mundi science.

Jeremić-Molnar, Dragana i Aleksandar Molnar. 2014. Adornov Šubert: put ka teoriji mimezisa. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.

Molnar, Aleksandar. 2014. Regeneracija, romantika, republika: fantastični usponromantičarskog republikanizma u 18. veku. Novi Sad: Visio Mundi Academic Media Group.

Molnar, Aleksandar. 2011. Rasprava o prosvetiteljstvu, liberalizmu i nacionalizmu u Prusiji. Knj. 2, Aporije prosvećenog apsolutizma Fridriha II. Beograd: Službeni glasnik: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Molnar, Aleksandar. 2011. Rasprava o prosvetiteljstvu, liberalizmu i nacionalizmu u Prusiji. Knj. 1, Igra svetlosti u razumu 18. veka. Beograd: Službeni glasnik: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Molnar, Aleksandar. 2010. Sunce mita i dugačka senka Karla Šmita: ustavno zlopaćenje Srbije u prvoj dekadi 21. veka. Beograd: Službeni glasnik.

Jerelmić-Molnar, Dragana i Aleksandar Molnar. 2009. Nestajanje uzvišenog i ovladavanje avangardnog u muzici moderne epohe. Knj. 2, Muzički avangardizam u Šenbergovoj dodekafonskoj poetici i Adornovoj kritičkoj estetici. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju: „Filip Višnjić“.

Jeremić-Molnar, Dragana i Aleksandar Molnar. 2009. Nestajanje uzvišenog i ovladavanje avangardnog u muzici moderne epohe. Knj. 1, Muzički uzvišeno u delima Betovena i Šenberga. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju: „Filip Višnjić“.

Molnar, Aleksandar. 2008. Oproštaj od prosvetiteljske ideje ustavotvorne skupštine? : o rotacionom kretanju revolucije u Srbiji, 2000-2007. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju: Fabrika knjiga.

Molnar, Aleksandar. 2006. Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. [Knj.] 5, Rat: od kulta Votana do holokausta. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju: Fabrika knjiga.

Jeremić-Molnar, Dragana i Aleksandar Molnar. 2004. Mit, ideologija i misterija u tetralogiji Riharda Vagnera: Prsten Nibelunga i Parsifal. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Molnar, Aleksandar. 2002. Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. [Knj.] 4, Građanska neposlušnost. Beograd: Samizdat B92.

Molnar, Aleksandar. 2002. Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. [Knj.] 3, Moderne revolucije: Francuska, Rusija, Nemačka, Beograd: Samizdat B92.

Molnar, Aleksandar. 2001. Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. [Knj.] 2, Klasične revolucije: Nizozemska – Engleska – SAD, Beograd: Samizdat B92.

Molnar, Aleksandar. 2001. Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. [Knj.] 1, Pravo na otpor tiraniji, Beograd: Samizdat B92.

Molnar, Aleksandar. 1997. Narod, nacija, rasa : istorijska izvorišta nacionalizma u Evropi, Beograd: Beogradski krug: Akapit.

Molnar, Aleksandar. 1994. Osnovna prava čoveka i raspad Jugoslavije, Novi Sad: Visio Mundi Academic Press.