Slađana Dragišić Labaš


Polazeći od shvatanja da je porodica medijator između ličnosti i društva, te da predstavlja bitan faktor ne samo u nastanku i održavanju, već i u lečenju alkoholizma, autorka u svojoj knjizi ispituje efekte porodične terapije u lečenju porodica sa alkoholičarskim relacijama. Naime, porodični terapeuti, lečeći ovakve porodice, pokušavaju da prekinu alkoholičarske obrasce ponašanja i transgeneracijsko prenošenje alkoholizma. Osnovni cilj studije jeste da utvrdi promene u funkcionalnosti (strukturi i organizaciji) alkoholičarskog braka i porodice, nastale u toku jednogodišnjeg tretmana. Rezultati istraživanja potvrđuju efikasnost porodične terapije i značajan procenat zalečenja porodica sa alkoholičarskim relacijama.