Vera Backović


Među nekolicinom ključnih obrazaca preobražaja savremenih gradova, proces džentrifikacije se naročito izdvaja. Osim toga što se obrisi džentrifikacije prikazuju kao nadasve vidljivi efekti promena prostornih oblika, oni sadrže i dublje aspekte urbane transformacije pokrenute ekonomskim restrukturiranjem, novim obrascima upravljanja i planiranja gradova, ali i promenama u društvenoj strukturi i profilisanju životnih stilova. Knjiga Vere Backović „Džentrifikacija kao socioprostorni fenomen savremenog grada“ nudi za domaću sociologiju pionirski, jedinstven i sistematičan prikaz teorijskih pristupa razumevanju ovog fenomena, i to sa posebnim naglaskom na to kako se objašnjava prelamanje društvenog položaja i specifičnih individualnih izbora u džentrifikaciji koji nose pečat posebnog životnog stila.