Mina Petrović i Jelisaveta Vukelić (ur.)


U središtu pažnje radova koji su sabrani u ovoj knjizi leže strukturne i akterske pretpostavke kooperativnog ili participativnog modela upravljanja životnom sredinom u Srbiji. Izneta građa kombinuje konceptualnu analizu, koja podrazumeva transformaciju modela upravljanja i njegove važne dimenzije i kontekstualnu analizu na nacionalnom i lokalnom nivou, sa posebnim fokusom na gradove Bor i Pančevo, kao ekološki problematičkim tačkama u Srbiji. Knjiga nudi opis stanja životne sredine u ovim gradovima, te analizu podataka istraživanja „Public participation in environmental decision making: The case of Bor and Pančevo“ (Participativnost javnosti u odlučivanju o životnoj sredini: studija slučaja Bor i Pančevo), uz prepoznavanje ključnih prepreka za sprovođenje participativnog modela upravljanja životnom sredinom u ovim gradovima i mogućnosti njihovog prevazilaženja