Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta (2015)

Konferencija Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta održana je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 27. i 28. novembra 2015. godine. Na konferenciji su prikazani rezultati sa sva tri potprojekta u okviru makroprojekta „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“ koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U dva dana trajanja, konferencija je pokrila ukupno pet sesija.

U prvoj sesiji, pod nazivom Političke elite u Srbiji, izlagači su predstavili neke od ključnih segmenata društvenog položaja političkih rukovodilaca u Srbiji danas, s posebnom pažnjom usmerenom na njihov materijalni položaj, obrasce regrutacije i promene vrednosnih orijentacija, kao i njhovu nacionalnu identifikaciju.

U drugoj sesiji, pod nazivom Teritorijalni kapital gradova srednje veličine, ispitivani su potencijali njihove socio-prostorne integracije i razvoja. Izlagači su ponudili interesantne uvide u mnogobrojne razvojne aspekte ovih gradova, ispitujući relacione i identitetske dimenzije teritorijalnog kapitala kao što su konstrukcija identiteta s ciljem postizanja prepoznatljivosti gradova, potencijali brendiranja i poboljšanje kvaliteta života u gradu.

Treća po redu sesija, pod nazivom Aspekti (ne)integrisanosti mladih u društvu Srbije, pružila je uvide u relevantne aspekte društvenog života omladine u Srbiji. Među njima su pokriveni analiza obrazaca delanja na osnovu biografija mladih, aspekti obrazovnih i radnih tranzicija, kao i radne strategije mladih roditelja u Srbiji danas. Pored toga, izlagači su govorili o tranziciji u roditeljstvo kroz narative mladih majki, sa posebnim naglaskom na oblike roditeljske podrške.

Četvrta sesija doprinela je bližem razumevanju različitih aspekata odnosa roditeljstva, porodice i politike iz feminističke perspektive. Tako su ovoj sesiji, pod nazivom Feministički pristup politikama roditeljstva, pored ispitivanja roditeljstva u postsocijalističkoj proširenoj porodici, pokrenuta i pitanja LGBT roditeljstva kao izazova za sociologiju porodice, a razmatrani su i problemi uspostavljanja dijaloga između sociologije i akademskog feminizma u Srbiji.

Najzad, u petoj sesiji pod nazivom Koncepti i akteri društvenih promena, izlagači su se koncentrisali na načine na koji je politička elita u Srbiji formirana, ali i na to kakvi su dominantni vidovi njihovih vrednosnih orijentacija. Izlagači su pružili uvide u paralelno postojeće procese formiranja pluralističke političke elite zajedno sa njenom deprofesionalizacijom. Potom, detaljno je razmotren delatni potencijal političke elite, identifikovane su promene u vrednosnim orijentacijama, kao i njihove predstave o etnicitetu. U okviru ove sesije, pažnja je bila posvećena i teorijskim i metodološkim pitanjima, poput izvođenja posmatranja u društvenim naukama, ali i procesu privatizacije sagledanom kroz prizmu klasnih interesa.

Naučni skup je organizovan u okviru projekta „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Knjiga apstrakata