Oblasti interesovanja

urbana sociologija, građanski aktivizam, sociologija okruženja, digitalna sociologija


Biografija

Jelisaveta Petrović (1984, Beograd) je osnovne i doktorske studije završila na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakultetu u Beogradu gde od 2015. radi kao docentkinja na predmetima Sociologija grada, Sociologija ruralnog razvoja, Sociologija okruženja, Uvod u održivi razvoj i dr. Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Uključena je u tri međunarodna istraživačka projekta: European Social Survey (kao zamenica nacionalnog koordinatora), Environmental Citizenship (COST) i Advanced Data Analytics in Business (Erasmus).


Objavljeni radovi (izbor)

Petrović, J. 2018. Veliki podaci – veliki izazov za sociologiju? Sociologija 60(3): 557-582.

Petrović, J. 2018. Protestna politika u digitalno doba – slučaj Protesta protiv diktature, u: Pešić, J, Backović, V, Mirkov, A. (ur.) Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije, str. 127-146, Beograd: Univerzitet u Beogradu, ISI FF.

Stanojević D, Petrović J. 2018. Socijalne biografije mladih aktivista političkih partija u Srbiji, u: Pešić, J, Backović, V, Mirkov A. (ur.) Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije, str. 147-170, Beograd: Univerzitet u Beogradu, ISI FF.

Petrović, J, Petrović, D. 2017. Konektivna akcija kao novi obrazac protestnog aktivizma, Sociologija 59 (4): 405-426.

Petrović, J, Pešić, J. 2017. Između integracije, bezbednosti i humanitarnosti: stavovi građana Srbije o migrantima, Stanovništvo 55(2).

Petrović, J. Vukelić. 2013. The Transformation of the Governance Regime in Serbia: Public Participation in Environmental Decision Making, in: Gordon, C, Kmezic, M, Opardija, J. (eds.) Stagnation and Drift in the Western Balkans – The Challenges of Political, Economic and Social Change, Bern: Peter Lang (pp. 93-117). ISSN 1661-1349

Vukelić, D. Stanojević. 2012. Environmental Activism as a New Form of Political Participation of the Youth in Serbia, Sociologija 54(2): 387-399.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Petrović, J. 2018. Digitalizing Urban Movements – The Case of the „We won’t let Belgrade d(r)own“ Initiative, International scientific conference „Engagement for Social Change: Moving beyond Resistance“, 6th International Conference of the Group for Social Engagement Studies, Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade, Belgrade 19-21.4. 2018.

Petrović, J. & Stanojević, D. 2018. Civic Activism of Young People in Serbia – motivation and strategies, ESA RN 30 „Youth and Generation“ Midterm Conference 2018, (Being) Young in context. Concepts, contexts and comparisons in youth studies, 13-16.9. 2018. Silver lake, Serbia, pp. 81.

Petrović, J & Stanojević, D. 2018. Politička participacija mladih u Srbiji u komparativnoj perspektivi, Konferencija Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene, 21.12.2018. Beograd, pp. 13.