Mladen Lazić i Jelena Pešić


Knjiga objedinjuje rezultate istraživanja sa dva projekta: Izazovi nove društvene integracije u Srbiji – koncepti i akteri i međunarodnog projekta CAPITO – Understanding Nascent Capitalism in Eastern Europe, koji ima za cilj analizu institucionalnih okvira i strukturalnih karakteristika kapitalističkih poredaka koji izrastaju na tlu postsocijalističkih društava. Neka od istraživačkih pitanja koje su autori postavljali odnose se na to da li je moguće nakon više od dve decenije od sistemskih promena na svetskom nivou iz 1989. godine govoriti o specifičnom obliku kapitalizma, koji međusobno razlikuje zemlje u regionu; ako je tako da li se kapitalizam u ovim zemljama razlikuje značajno; da li je moguće govoriti o različitim kapitalizmima na Zapadu i Jugu itd.