Oblasti interesovanja

LGBT prava, feministička teorija, položaj žena na tržištu rada, marginalizovane društvene grupe


Biografija

Marija Radoman je rođena 1983. godine u Nikšiću. Osnovne studije sociologije završila je 2007. godine na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa diplomskim radom na temu „Predstava o LGBT populaciji na desno-ekstremističkim web sajtovima u Srbiji“. Pored osnovnih studija, Marija Radoman je završila i dvosemestralni kurs iz rodnih studija u okviru Centra za ženske studije i istraživanje roda u Beogradu, 2005/2006 godine. Doktorirala je na istom fakultetu 2019. godine sa temom „Homoseksualne zajednice u Beogradu – komparativno istraživanje stavova heteroseksualaca i homoseksualaca o fenomenu homoseksualnih zajednica”. Marija Radoman od 2011. godine radi kao istraživačica u okviru Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored toga, bila je angažovana na brojnim projektima koji se bave temama ljudskih prava, roda i položaja LGBT osoba u Srbiji i objavila više stručnih tekstova i publikacija.


Objavljeni radovi (izbor)

Bilić, Bojan, Radoman, Marija (ur). 2018. Sestrinstvo i jedinstvo: (Post)jugoslo(a)venski lezbe(i)jski aktivizam (prošireno izdanje). Novi Sad: Mediterran Publishing.

Bilić, Bojan., Radoman, Marija (ed). 2018. Lesbian activism in the (Post-)Yugoslav Space: Sisterhood and Unity. Palgrave Macmillan.

Radoman, Marija. 2018. Conclusion: Discovering the Lesbian in Us- On Our Ongoing, Never-Ending Struggles, in: Bojan Bilić, Marija Radoman (eds.). Lesbian activism in the (Post)Yugoslav Space: Sisterhood and Unity, Palgrave Macmillan. 189-215.

Radoman, Marija. 2017. Analiza uloge porodice u Srbiji u prihvatanju LGBTTIQ identiteta –Stavovi žena koje su majke prema homoseksualnosti, Limes, XIV, No.2.

Radoman, Marija. 2017. Biti LGBTTIQ – značenja koja nas oblikuju, Kultura, br. 157. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. str. 203-219.

Radoman, Marija. 2017. Kako reforma sektora bezbednosti utiče na ljudsku bezbednost u Srbiji: Ponovna procena uticaja reforme sektora bezbednosti na LGBT populaciji (ur. Radoman, M., Radoman. J. Šapić, J.) Centar za istraživanje javnih politika i Misija OEBS-a u Srbiji.

Radoman, Marija. 2017. Ka inkluzivnijem Prajdu? Višestruke diskriminacije i beogradska Parada ponosa, u Kajinić, S. Bilić, B (ur.) Na raskršću opresija: Intersekcionalnost i LGBT aktivizam u Hrvatskoj i Srbiji. Beograd: Centar za kvir studije, str. 229-257.

Radoman, Marija. 2016. Towards a More Inclusive Pride? Representing Multiple Discriminations in the Belgrade Pride Parade’, in: Bilić, Bojan, Kajinić, Sanja (eds.) Intersectionality and LGBT Activist Politics: Multiple Others in Croatia and Serbia. Palgrave Macmillan.

Radoman, Marija. 2016. LGBT perspektiva – izazov za savremenu sociologiju, Sociologija.

Sekulić, Nada, Radoman, Marija (ur.). 2016. Feministički forum Filozofskog fakulteta: izabrani radovi iz studija roda. Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Petrović, Irena, Radoman, Marija. 2016. Vrednosne orijentacije političke elite: patrijarhalnost, autoritarnost i nacionalizam, u: Lazić, Mladen (ur.) Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: ISI FF.

Radoman, Marija. 2015. Restauracija kapitalizma i položaj žena – neoliberalni oblik kapitalističke regulacije i radna prava žena u Srbiji, u: Vesić, Darko, Jadžić Miloš, Vukša Tanja, Simović Vladimir (ur.), Bilans stanja – doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji, Beograd: Centar za politike emancipacije, str. 145-223.

Radoman, Marija. 2015. Iskustvo roditeljstva istopolno orijentisanih žena u Srbiji,  u: Jarić, Isidora. (ur.) Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse, Beograd: ISI FF, str. 101-122.

Radoman, Marija. 2015. Stavovi i iskustva žena o abortusu: rezultati kvalitativnog istraživanja sa teritorije Beograda, Sociološki pregled, str. 445–467.

Radoman, Marija. 2015. Ken Plummer, Cosmopolitan Sexualities: Hope and the Humanist Imagination (prikaz knjige), Sociologija, Vol. 57, broj 3, 537-540.

Radoman, Marija. 2014. Rezultati fokus grupa – stavovi LGBT populacije o Paradi ponosa, u: Stojaković, A. (ur.) Parada ponosa i LGBT populacija, Beograd: Centar za kvir studije.

Radoman, Marija. 2014. Silvija Federiči: Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija (prikaz knjige), Sociologija, Vol. LVI , N° 3, 369-371.

Radoman, Marija. 2013. Analiza homofobije i diskursi o homoseksualnosti u Srbiji, u: Lazić, Mladen, Cvejić, Slobodan (ur.) Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije, Beograd: Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet u Beogradu.

Radoman, Marija. 2012. Istraživanje stavova LGBT populacije o sektoru bezbednosti, Filozofija i društvo, br.1.

Radoman, Marija. 2011. Stavovi i vrednosne orijentacije srednjoškolaca u Srbiji, Helsinške sveske, br. 33, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava, 1-72.

Radoman, Marija. 2007. Predstava o LGBT populaciji na desno-ekstremističkim web sajtovima u Srbiji, Peščanik.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Petrović, Irena, Radoman, Marija. 2018. „Dominantne vrednosne orijentacije u Srbiji: patrijarhalnost, autoritarnost i nacionalizam“. Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet Institut za sociološka istraživanja (21.12.2018).

Radoman, Marija. 2016. „LGBT couples in Serbia“, in: Queering Partnering, The Centre for Social Studies (CES) of the University of Coimbra, pp.11. (30.03.2016 – 31.03.2016).

Radoman, Marija. 2015. „LGBT roditeljstvo – izazov za sociologiju porodice“. Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta. Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore: Institut za sociološka istraživanja  (27.11.2015 – 28.11.2015).

Petrović, Irena, Radoman, Marija. 2015. “Političke elite u Srbiji – promene vrednosnih orijentacija“. Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta. Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore: Institut za sociološka istraživanja  (27.11.2015 – 28.11.2015).

Radoman, Marija. 2012. „Analiza homofobije i diskursi o homoseksualnosti u Srbiji“. Stratifikacijske promene u Srbiji-Zbornik izvoda,  Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (14.12.2012 – 15.12.2012).