Oblasti interesovanja

sociologija religije, istorija religija, religija i politika, islamologija, društvena istorija ranog hrišćanstva, Srpska pravoslavna crkva


Biografija

Milan Vukomanović je rođen u Beogradu 1960. godine. Redovni je profesor sociologije religije na Filozofskom fakultetu UB. Doktorirao je 1993. na Univerzitetu u Pitsburgu, gde je predavao istoriju religija od 1989. do 1995. godine. Bio je 2002. i gostujući profesor tog Univerziteta u programu Semester at Sea. Vukomanović je predavao i držao kurseve na univerzitetu u Trondhajmu (NTNU) u Norveškoj, na Filološkom fakultetu i Fakultetu političkih nauka u Beogradu i na Univerzitetu u Sarajevu. Od 1996. do 2000. godine je radio kao naučni saradnik u Institutu društvenih nauka i Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Oblast njegovog naučnog interesovanja kreće se od sociologije religije i istorije ranog hrišćanstva do studija islama i međureligijskog dijaloga. Suosnivač je Centra za istraživanja religije BOŠ, član Kotor Network, koju je koordinirao Univerzitet u Oslu, i član međunarodnog foruma Islam u jugoistočnoj Evropi. Od 2006-2010. je bio predsednik Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore. Bio je član Saveta Filozofskog fakulteta i Saveta Univerziteta u Beogradu. Objavio je oko 300 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim publikacijama, a bio je angažovan i na više domaćih i međunarodnih naučnih projekata.


Objavljeni radovi (izbor)

“Srpska pravoslavna crkva, desekularizacija i demokratija”, Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 10. Poznań, 2016, str. 269-279.

Božanstva i mitske ličnosti sveta: rečnik neklasičnih mitova (autor 56 odrednica i priređivač), Službeni glasnik i Institut društvenih nauka, Beograd, 2015.

„Ecclesiastical Involvement in Serbian Politics: Post-2000 Period”, u knjizi Politicization of Religion, The Power of State, Nation and Faith, Palgrave Studies in Religion, Politics, and Policy, Palgrave Macmillan, New York, 2014, str. 115-149.

„Religion and Democracy in Serbia since 1989: The Case of the Serbian Orthodox Church” (sa Radmilom Radić), u knjizi Religion and Politics in Post-Socialist Central and Southeastern Europe: Challenges since 1989, Palgrave Macmillan, New York and London, 2014, str. 180-211.

Istorijski Isus, pre Hrista: Razmeđa judaizma i hrišćanstva u prvom veku, Heliks, Smederevo, 2013.

The Serbian Orthodox Church: Between Traditionalism and Fundamentalism“, u knjizi Fundamentalism in the Modern World (Vol. 1), I. B. Tauris, London and New York, 2011, str. 148-170.

“Serbian Orthodox Church as a Political Actor in the Aftermath of October 5, 2000“, Politics and Religion, Cambridge University Press, vol. 1, no. 2, August 2008, str. 237-269.

„Separation and Dialogue“, Politics and Religion, Cambridge University Press, vol. 1, no. 2, August 2008, str. 305-308

Homo viator: Religija i novo doba, Čigoja štampa, Beograd, 2008.

„Ascesis, Symbol and Baptismal Rite in the Gospel of Thomas“, Archaeus, vol. 9, no. 1-4, 2005, str. 41-56.

Religija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

Sveto i mnoštvo: Izazovi religijskog pluralizma, Čigoja štampa, Beograd, 2001.

Rano hrišćanstvo – od Isusa do Hrista, Svetovi, Novi Sad 1996.

An Inquiry into the Origin and Transmission of the Gospel of Thomas, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA i UMI, Ann Arbor, MI, 1993.

Rani hrišćanski mitovi: Hermeneutička ispitivanja, Naučna knjiga, Beograd 1992.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

»Revitalizacija religije u Srbiji i koncept mnogostruke modernosti«, Stratifikacijske promene u Srbiji, Filozofski fakultet UB, Beograd, 14-15.12. 2012.

»Zikr – zazivanje Boga u kadirijskom i nakšibendijskom tarikatu«, Kultura identiteta: antropologija, religije i alternativne religije, Filozofski fakultet UB, Beograd, 5-6.11. 2010.

»Religious Conflicts and Reconciliation in the Balkans«, National and Inter-Ethnic Reconciliation and Religious Tolerance in the Western Balkans, European Center for Peace and Development, UN University for Peace, Beograd, 28-29.10. 2005.

»The Religious Dimension of the Yugoslav Conflicts«, Religious Tolerance and Intolerance, European Association for the Study of Religions, Santander, 8-11.9. 2004.

»Dialogue of Religions in South Eastern Europe«, Religionen und Kulturen in Südosteuropa, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 22-23.2.2002.

»The Debate Concerning Religious Education in Serbia«, Religious Education and the View of the Others  in South Eastern Europe, Thessaloniki, 11-13.3. 2001.

»Religijske promene u Mađarskoj i položaj Srpske pravoslavne crkve«, Društvene nauke o Srbima u Mađarskoj, SANU, Beograd, 7-8.12. 1998.

»Phrygian Roots of the Gospel of Thomas« American Academy of Religion and Society for Biblical Literature, Chicago, novembar 1994.

»The Place of the Gospel of Thomas in the History of Early Christian Asceticism«, American Academy of Religion and Society for Biblical Literature, Washington DC, novembar 1993.

»The Gospel of Thomas and the Origins of Phrygian Christianity«, American Academy of Religion, Alfred/New York, april 1993.