Oblasti interesovanja

sociologija politike, statistička obrada i analiza podataka


Biografija

Milana Vinokić je diplomirala 2020. godine kao student generacije odseka za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Master rad pod nazivom „Kosmopoliti i komunitarijanci među građanima Srbije: analiza novog društvenog rascepa“ odbranila je 2021. godine na istom fakultetu. Tokom studija je ostvarila ukupnu prosečnu ocenu 9,94. Trenutno je student doktorskih akademskih studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i zaposlena je na Institutu za sociološka istraživanja u zvanju istraživač pripravnik.
istraživačica pripravnica