Oblasti interesovanja

urbana sociologija – brendiranje gradova, identitet grada, teritorijalni kapital, kulturne politike, festivalizacija urbanih prostora


Biografija

Milena (Stanojević) Toković (Beograd, 1985) završila je studije sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2009), gde je takođe završila i master studije (2013) i upisala doktorske studije (2012). Master studije završila je i na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, odsek Marketing menadžment i odnosi s javnošću (2012). Usavršavala se i na seminarima i letnjim školama (Letnje škole: Democracy and Debate / SNSF; Exploring Belgrade: theory x discipline x method / LMU Munich / University of Regensburg, Akademija modernog menadžmenta / Fakultet organizacionih nauka u Beogradu). Radila je kao saradnica u nastavi na Filozofskom fakutetu Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za sociologiju na predmetima: Istorija političkih i socijalnih teorija, Savremene sociološke teorije, Klasične sociološke teorije, Sociologija svakodnevnog života (2011 – 2012). Trenutno je angažovana na istraživačkom projektu Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (ev. broj 179035), koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Učestvovala je u brojnim domaćim i međunarodnim projektima: Istraživačke i inovativne strategije u oblasti društvenih i humanističkih nauka / Svetska Banka, Politički lideri u evropskim gradovima / Stalna konferencija gradova i opština, Eurostudent / Univerzitet u Beogradu, Evropsko društveno istraživanje / Institut za sociološka istraživanja. Od 2014. godine radi kao demonstrator na predmetu „Potrošačko društvo i urbani stilovi života“. Angažovana je u radnoj grupi za promociju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Odeljenje sociologija. Član je Srpskog sociološkog društva i Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore.


Objavljeni radovi (izbor)

Petrović, Mina, Toković, Milena. 2018. Gradovi u ogledalu: između identiteta i brend imidža. Beograd: ISI FF.

Toković, Milena. 2018. Na leđima mahnitog bika: društveno angažovana umetnost – brisanje ili zatvaranje granica?, u: Lutovac, Zoran i Mrđa, Slobodan (prir.). Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva. Beograd: SSD, IDN, ISI FF.

Toković, Milena, Petrović Mina. 2017. The Brand Potential of „Soft“ Factors of the Territorial Capital: A Study of Eight Medium Sized Cities in Serbia. Sociology and Space, Vol 207, No 1: 135 – 159.

Vesković Anđelković, Milica, Stanojević, Milena. 2016. Shvatanje nacionalnog identiteta političke elite, u: Lazić, Mladen, Cvejić, Slobodan (ur.). Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: ISI FF, Čigoja.

Stanojević, Milena. 2016. Sociologija, udžbenik za 4. razred gimnazije i 3. razred srednjih stručnih škola. Beograd: Novi Logos.

Toković, Milena. 2016. Dragoljub B. Đorđević, Dimitrije Bukvić (2014), Kafanološki astal/Karirani stolnjak, Novi Sad: Prometej; Niš: Mašinski fakultet (prikaz knjige). Sociologija, Vol. LVIII, No 1: 169 – 175.

Petrović, Mina, Toković, Milena. 2016. Neoendogeni razvoj gradova i ekološki paradoks: studija slučaja šest gradova u Srbiji. Sociologija, Vol. LVIII, poseban broj: 181 – 209.

Stanojević, Milena. 2015. Koncept „kreativnog“ i „uzbudljivog“ grada u razvoju gradova srednje veličine: Šabac, Sombor i Zrenjanin, u: Milenković, Pavle,  Stojšin, Snežana, Pajvančić-Cizelj, Ana (ur.). Društvo i prostor: Urbani i ruralni prostor – ekonomski, pravni i organizacioni prostor. Beograd: Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo; Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Stanojević, Milena. 2014. Potencijali lokalnog razvoja gradova: kreativna upotreba lokalne tradicije, u: Petrović, Mina (ur.). Strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja. Beograd: Čigoja štampa i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.

Bobić Mirjana, Stanojević, Milena. 2014. Procesualnost porodične transformacije i refleksivnost aktera – dijadna perspektiva. Sociologija, Vol. LVI: 445-457.

Bobić, Mirjana, Stanojević, Milena. 2014. Prelaz iz braka u roditeljstvo: diskursi i prakse – dijadna perspektiva. Sociologija, Vol. LVI: 427-444.

Stanojević, Milena. 2013. Izazovi globalizacije kulture: kulturni identitet i globalizacija, u: Vuletić, Vladimir, Ćirić, Jovan i Šuvaković, Uroš (ur.). Globalizacija i desuverenizacija. Beograd: Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini.

Stanojević, Milena, Jovanović, Miloš. 2013. Potencijal internet marketinga u procesu brendiranja grada, u: Gandov, Gorka, Laketa, Marko, Jakupović Sanel (ur.). Moć komunikacije. Banja Luka: Panevropski univerzitet Aperion.

Stanojević, Milena. 2013. Brendiranje grada kao proaktivna razvojna strategija: profilisanje kulturnog identiteta grada od 1970 – ih (master rad). Beograd: Filozofski fakultet.

Stanojević, Milena, Petrović, Dejan. 2012. Mirko Kosić – jedna zaboravljena sociologija.Sociološki pregled, god. XLVI, br. 1: 335–350.

Stanojević, Milena. 2011. Organizacija specijanog događaja visokog rizika (master rad). Beograd:  Fakultet organizacionih nauka.

Stanojević, Milena. 2010. Institucija kafane u Srbiji i razvoj modernog društva: funkcije kafane. Teme, god. 34, br. 3: 821–837.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Toković, Milena. 2017. Kreiranje gradskog kulturnog identiteta Beograda iza kulisa: kulturna politika i izazovi transformacije. Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije (17-18. novembar). Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.

Toković, Milena. 2016. Na leđima mahnitog bika: društveno angažovana umetnost – brisanje ili zatvaranje granica?, u:  Savremene migracije i društveni razvoj – interdisciplinarna perspektiva (21 – 22 oktobar). Beograd: Institut za sociološka istraživanja FF, Srpsko sociološko društvo, Instituta društvenih nauka, Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

Petrović, Mina, Stanojević, Milena. 2016. Cultural Heritage and Searching for Identity in Post – Socialist City: Two Case Studies from Serbia, in: Post-Socialism: Hibridity, Continuity and Change (jun 25 – jun 26). Center for Empirical Cultural Studies of South-East Europe, University of Zurich.

Vesković, Milica, Stanojević, Milena. 2015. Nacionalni identitet političke elite. u: Izazovi nove društvene integracije u Srbiji:koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta (27 – 28. novembar). Beograd: Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet u Beogradu.

Stanojević, Milena. 2015. Kompetitivni identitet gradova srednje veličine u Srbiji: potencijali brendiranja. u: Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, osnovni rezultati projekta (27 – 28. novembar). Beograd: Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet u Beogradu.

Stanojević, Milena. 2015. Koncept „kreativnog“ i „uzbudljivog“  grada u razvoju gradova srednje veličine: Šabac, Sombor i Zrenjanin. u: Ristić, Dušan, Šljukić Srđan, Marinković Dušan (ur.). Društvo i prostor (25 – 26. septembar, Novi Sad). Beograd: Srpsko sociološko društvo, Institut za uporedno pravo, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Bobić, Mirjana, Stanojević, Milena. 2014 Prelaz iz (bračnog) partnerstva u roditeljstvo: diskursi i prakse – dijadna perspektiva, u: Politike roditeljstva:iskustva, diskursi i institucionalne prakse (12. i 13. septembar 2014). Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.

Stanojević, Milena. 2013. Potencijali lokalnog razvoja gradova (Užice, Šabac, Kragujevac, Novi Pazar): kreativna upotreba lokalne tradicije, u: Strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja (13. decembar). Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.

Stanojević, Milena, Petrović, Dejan. 2012. Mirko Kosić – jedna zaboravljena sociologija, u: Sto godina sociologije (1. i 2. septembar). Beograd: Srpsko sociološko društvo i Pravni fakultet.