Nalazi Evropskog društvenog istraživanja #5: institucionalno poverenje, politička participacija i korupcija
 

Uprkos teorijskoj i političkoj važnosti odnosa između institucionalnog poverenja i različitih oblika političke participacije u Evropi, teorijski i empirijski fokus na postindustrijske ekonomije ostavlja literaturu u potrazi za objašnjenjima transnacionalnih varijacija u političkoj participaciji.

Jovana Zafirović, Branka Matijević i Božidar Filipović su u svom članku ispitivali da li nivo korupcije utiče na odnos institucionalnog poverenja i participacije.

Za detaljnu analizu odnosa između institucionalnog poverenja, političkog učešća i percepcije korupcije u dvadeset sedam zemalja, oslonili su se na rezultate devetog talasa Evropskog društvenog istraživanja.

Rezultati multilevel regresione analize pokazuju da je institucionalno poverenje od velikog značaja za sve oblike političke participacije.

Nivo korupcije u zemlji ispostavio se kao značajan faktor samo u slučaju institucionalizovanih oblika političke participacije.

Isto tako, korupcija moderira odnos između institucionalnog poverenja i instituticionalizovanog političkog učešća (uključujući i glasanje).

Međutim, korupcija ne utiče na odnos između institucionalnog poverenja i neinstitucionalizovanih oblika učešća.