Objavljena baza podataka iz Runde 9 Evropskog društvenog istraživanja

Prvi set podataka iz runde 9 Evropskog društvenog istraživanja (EDI) sada je dostupan na zvaničnom sajtu ESS-a. Po prvi put, u bazi podataka se nalaze i oni koji se odnose na Srbiju. Prikupljanje podataka za Evropsko društveno istraživanje je po prvi put izvedeno u Srbiji tokom 2018. godine od strane konzorcijuma. Osim Instituta za sociološka istraživanja, deo konzorcijuma su takođe činili istraživači sa Instituta društvenih nauka (Beograd), Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (Univerzitet u Beogradu), Filozofskog fakulteta (Univerzitet u Novom Sadu), Filozofskog fakulteta (Univerzitet u Nišu) i Fakulteta političkih nauka (Univerzitet u Beogradu). Partneri su takođe bili Republički zavod za statistiku i Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Sam konzorcijum je osim toga značajnu pomoć dobio od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Iako po prvi put učestvuje, Nacionalni tim Srbije se po efikasnosti i brzini prikupljanja podataka pronašao u samom vrhu. Nakon uspešne provere konzistentnosti sa zahtevanim standardima EDI, baza podataka za Srbiju se našla među 19 drugih evropskih zemalja za koje su podaci prvo objavljeni.

Višestruki značaj učešća Srbije u EDI, prevashodno se ogleda kroz participaciju u međunarodnom istraživanju kojim se kreiraju preko potrebni uporedni podaci. Na taj način, stiče se mogućnost poređena mnogobrojnih aspekata društvenog života sa onima koji su registrovani u drugim evropskim zemljama, te se stoga preciznije mogu sagledati različite društvene okolnosti. S time u vezi jesu mnogobrojni aspekti društvenog života koje Evropsko društveno istraživanje pokriva. Pored socio-demografskih karakteristika anketiranih domaćinstava, ono uključuje i pitanja o upotrebi medija i interneta, društvenom poverenju, poverenje u institucije, izborne i druge oblike participacije, partijsku naklonjenost, društveno-političke orijentacije, imigraciju kao i o subjektivnom zadovoljstvu životom. Dva rotirajuća modula koja su u Rundi 9 zahvatila i poimanje životnih ciklusa, tokova i životnim događajima, kao i o proceduralnoj pravdi, pravednosti raspodele prihoda, resursa i šansi za obrazovanje i zaposlenje.

Imajući u vidu širinu ovih podataka kao i rigidne standarde primenjene prilikom njihovog prikupljanja, podaci iz Evropskog društvenog istraživanja će predstavljati značajan pomak za domaću nauku. Nakon registracije, baze podataka se mogu preuzeti direktno u SAS, SPSS i STATA formatima.