Smiljka Tomanović


U studiji „Odrastanje u Beogradu: oblikovanje socijalnih biografija mladih u porodicama dva društvena sloja“ analizira se i interpretira odnos između mikro nivoa porodice i individualnog nivoa deteta, mlade osobe. Tumačenje socijalnih biografija u ovoj studiji je smešteno je u širi društveni kontekst postsocijalističke transformacije, budući da je u analizu uključen uticaj društvenih prilika na promenu obima i srazmere kapitala u porodici, kao na otvaranje ili zatvaranje strukturalnih mogućnosti za mladu osobu kroz sistematsku ili institucionalnu podršku. Analiza je zasnovana na podacima dobijenim u longitudinalnom kvalitativnom istraživanju sprovedenom u tri talasa sa porodicama koje žive u dve opštine na teritoriji Beograda.