Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse (2014)

Međunarodna konferencija Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse održana je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 12. i 13. septembra 2014. godine. Razmenjena su iskustva sa istraživačicama i istraživačima iz zemlje i iz regiona, koji su u okviru četiri programske celine, a iz perspektive različitih naučnih disciplina (pravo, antropologija, psihologija, pedagogija, lingvistika), razmatrali fenomen roditeljstva.

U okviru sekcije Reprodukcija kao društveni, politički i ekonomski resurs, roditeljstvo se razmatralo u ključu teorijskih postavki koje se odnose na rodne režime na poluperiferiji, porodicu kao faktor regionalnog razvoja, društvene odnose moći i njihov uticaj na tumačenje roditeljstva. Izlagači u okviru ove sekcije upozoravaju na potrebu kontekstualizacije fenomena roditeljstva i preispitivanje pojma reprodukcije nacionalne populacije, ističući „klizav teren” nauke i politike.

U okviru sekcije Iskustva ukazano je na raznovrsnost strategija parova tokom prelaza iz faze konjugalne dijade u roditeljstvo, prikazani su dominantni bihejvioralni modeli, analizirane su prakse u svakodnevnom životu bračnih partnera na početku roditeljstva, iz perspektive očeva, istopolno orijentisanih žena. Dat je osvrt i na motivacioni aspekt: fertilnu motivaciju mladih i reprodukcione prakse preferencija za određeni pol deteta.

Kriza roditeljstva sagledavana je u kontekstu terapijskog procesa, a posebno je analizirano iskustvo materinstva u kontekstu socijalne mreže porodičnih odnosa i prisustva/odsustva podrške majci. Posebna pažnja posvećena je i telesnom, tehnološkom i institucionalnom aspektu porođaja, kao i socijalnoj konstrukciji telesnih praksi/iskustava.

Treća sekcija bavila se analizom diskursa o abortusu, politikama očinstva u kontekstu post-jugoslovenskog kulturnog prostora, attachment parenting-u.

U okviru poslednje sekcije razmatrane su institucionalne prakse koje se vezuju za roditeljstvo, a u tom kontekstu posebna pažnja posvećena je rodnim režimima, modelu donošenja odluka u vezi sa vakcinacijom, ulozi socijalnog radnika i ulozi Saveta roditelja u kreiranju javne politike upravljanja vaspitno – obrazovnim ustanovama. Jedna od posebnih tema bila je i uloga roditeljske podrške u prihvatanju rodnog identiteta deteta.

Naučni skup je organizovan u okviru projekta „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Konferencija je posvećena profesorki Anđelki Milić.

Knjiga apstrakata