Rok za predaju apstrakata za konferenciju „Neizbežnost interkulturalnosti“ je produžen do 15. aprila

Institut za sociološka istraživanja organizuje nacionalnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Neizbežnost interkulturalnosti”, koja će se održati 13. i 14. oktobra 2023. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Cilj konferencije je da okupi naučnike i istraživače iz više oblasti društvenih i humanističkih nauka koji će svojim radovima doprineti razumevanju kako kontakti i mešanja između različitih kultura, fragmentacija i globalizacija, ratovi i konflikti, kao i savremeni vidovi komunikacije doprinose menjanju vladajućih disciplinarnih paradigmi.

Šta se promenilo danas u odnosu na prikriveni ili otvoreni rasizam i evrocentrizam osnivača sociologije i antropologije pre više od jednog veka? Da li je i na koji način istoriju i teoriju ovih disciplina iz te perspektive potrebno preispitati, te kako na njih utiče sve vidljivija multipolarnost savremenog sveta?

Napokon, na koji način prevođenje jezika jedne kulture na jezik druge preprečuje ili omogućuje interkulturalne kontakte danas i da li je Geertz bio u pravu kada je humanističke nauke u savremenom kontekstu označio kao polja umeća komuniciranja – prostor za „proširenje ljudskog diskursa“?

Poziv je otvoren za apstrakte koji se odnose na širok izbor tema u oblasti intekulturalne komunikacije, multikulturalizma, postkolonijalizma i kulturalne lingvistike.

Neke od mogućih tema su:

– Stvaranje multipolarnog sveta danas

– Konflikti i ratovi, odnos globalizacije i fragmentacije u savremenim sukobima, nejednakosti u savremenom svetu

– Kulturne razlike i univerzalni modeli razumevanja kulture čovečanstva

– Identiteti u interkulturnom kontekstu, kosmopolitizam i nacionalizam kao deo kulturnih identiteta

– Prevođenje kao deo interkulturalne komunikacije

– Etnocentrizam i rasizam u sociološkoj i antropološkoj teoriji

– Hibridne kulture i glokalni svetovi

– Prirodni i veštački jezici u kontekstu interkulturalne komunikacije

– Medijska kultura i medijska propaganda u kontekstu studija interkulturalnosti i multikulturalnosti

– Interkulturalnost u obrazovnim programima

– Prostori interkulturalnosti (fizički, virtuleni,vizuelni…)

– Migracije u ogledalu interkulturalnosti

– Kultura religijskog dijaloga i religijskih sukoba, religije i globalizacija

Konferencija „Neizbežnost interkulturalnosti“ je nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, a izabrani radovi će biti objavljeni u posebnom zborniku ili tematu nekog od vodećih nacionalnih časopisa M51 kategorije.

Programski odbor konferencije „Neizbežnost interkulturalnosti“ čine: prof. dr Dušan Pajin, prof. dr Đokica Jovanović, prof. dr Danijel Sinani, prof. dr Milan Vukomanović, prof. dr Nikica Gilić, doc. dr Mejsun Garajbe Simonović, prof. dr Radosav Pušić, prof. dr Nada Sekulić, doc. dr Nemanja Zvijer.

Organizacioni odbor konferencije čine: prof. dr Nada Sekulić, prof. dr Vera Backović, doc. dr Nemanja Zvijer, Milica Vlajić, istraživačica pripravnica, Andrija Golubović, istraživač pripravnik, Nebojša Đorđević, doktorand na Odeljenju za sociologiju, Milana Vinokić, istraživačica pripravnica, Stefan Zdravković, istraživač pripravnik, Danilo Pupavac, istraživač pripravnik.

Zainteresovani mogu poslati svoje apstrakte (do 300 reči, sa ključnim rečima/do pet ključnih reči) na srpskom, hrvatskom ili nekom od regionalnih jezika uz engleski prevod na adresu: neizbeznost.interkulturalnosti@gmail.com najkasnije do 15. aprila 2023.

Autori će biti obavešteni o prihvaćenim apstraktima do 25. aprila 2023.

Konferencija ne uključuje kotizaciju, ali pravo učešća na konferenciji imaju autori koji dostave gotove tekstove na osnovu izabranih apstrakata pre početka konferencije, a najkasnije do 1. oktobra 2023.

Konferenciju organizuje Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za detalje u vezi smeštaja i za dodatne informacije kontakt je: Prof. dr Nada M. Sekulić (nada.m.sekulic@gmail.com); Doc. dr Nemanja Zvijer (nzvijer@f.bg.ac.rs)

Fejsbuk stranica konferencije: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089840931859