Marija Babović


Knjiga „Rodne nejednakosti u komparativnoj perspektivi: Evropska unija i Srbija“ analizira nejednakosti na tržištu rada, ali analizu proširuje i na nejednakosti u pristupu i distribuciji ekonomskih resursa, odnosno ekonomske nejednakosti unutar porodice i domaćinstva i konflikata koji nastaju pri usklađivanju kućnog i tržišnog rada. Posebnu vrednost analizi daje kako uporedna perspektiva, koja omogućava da se stanje u Srbiji sagleda u odnosu na Evropsku uniju, tako i pregled relevantnih teorija i metodoloških pristupau savremenoj sociologiji, ekonomiji i feminističkoj teoriji.