Oblasti interesovanja

sociologija mentalnih poremećaja, sociologija društvenih devijacija, sistemska porodična terapija, alkoholizam, samoubistvo


Biografija

Slađana Dragišić Labaš je završila osnovne, master i doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenju za sociologiju. Predaje Sociologiju mentalnih poremećaja i Sociologiju društvenih devijacija, na osnovnim kao i više predmeta na master i doktorskim studijama. Radila je na Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“. Bila je u timu koji vodi Klub lečenih zavisnika od alkohola i timu koji vodi Klub mladih (osoba koje imaju psihičke probleme). Ima dugogodišnju psihoterapijsku praksu kao sistemski porodični terapeut, a posebno u lečenju bolesti zavisnosti. Bavi se istraživanjem povezanosti različitih društvenih faktora sa nastankom psihičkih poremećaja, posebno u populaciji mladih i starijih osoba i marginalizovanih grupa, stigmatizacijom korisnika psihijatrijskih usluga, samoubistvom i nasiljem u porodici povezanim sa upotrebom psihoaktivnih suspstanci. Aktivno starenje je takođe jedna od tema kojom se bavi poslednjih godina. Od dolaska na Filozofski fakultet (2010) učestvuje u projektu Instituta za sociološka istraživanja „Izazovi nove društvene integracije: koncepti i akteri“ (ev.broj 179035). Projekat – „Edukacija terapeuta za rad u klubovima lečenih zavisnika od alkohola i drugih PAS (psihoaktivnih supstanci)“, urađen je 2010. i projekat „Psihoedukativne radionice i radionice fokusirane na rešenje problema za timove koje rade sa vulnerabilnim grupama“, 2018. Član je Srpskog sociološkog društva, Sociološkog udruženja Srbije i Crne Gore, Nacionalnog udruženja za psihoterapiju, Evropske asocijacije psihoterapeuta – The European Association for Psychotherapy, Udruženja za dečiju i adolescentnu psihijatriju – DEAPS, Gerontološkog društva Srbije i Zajednice klubova lečenih alkoholičara Srbije.


Objavljeni radovi (izbor)

Dragišić Labaš, S. 2019. Samoubistvo – različiti diskursi, Beograd: Službeni glasnik.

Dragišić Labaš, S. 2018. Suicidno ponašanje u zatvoru, Sociologija, Vol. LX, br. 4, 788-798.

Dragišić Labaš, S. Ljubičić, M. 2018. Zloupotreba alkohola i partnersko nasilje u Srbiji: primeri institucionalne podrške, u: Čekerevac, Nastasić (ur.) Pojedinac i grupa u terapiji bolesti zavisnosti, 92-107.

Dragišić, Labaš, S. Ljubičić, M. 2018. Aktivno starenje migranata povratnika: prikaz slučaja, Zbornik radova, Savremene migracije i društveni razvoj: interdiscilinarna perspektiva, 123-136.

Dragisic Labas, S. 2018. Re-partnership in later life: Do seniors have a right to love? (case study), Ageing and Human Rights, Belgrade: Gerontoligical society of Serbia, 153-163.

Dragišić Labaš, S. 2017. Nova kultura upotrebe alkohola: binge drinking  – “konzumacija umesto komunikacije” (prikaz slučaja), Kultura, 157: 67-84.

Dragišić Labaš, S. 2016. Viktimizovane i stigmatizovane žene u „alkoholičarskom partnerstvu“, Sociološki pregled, Vol. L, No 1:41-58.

Dragišić Labaš, S. 2016. Stariji roditelji i odrasla deca: tradicionalan odnos ili bliskost na daljinu?“ Sociologija, Vol. LVII, posebno izdanje, 287-305.

Dragišić Labaš, S. 2016. Aktivno starenje u Beogradu, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog Fakulteta i Službeni glasnik.

Dragišić, Labaš, S. 2016. Fizičke aktivnosti i aktivno starenje u Beogradu: analiza narativa, Gerontologija, XLIII, 2: 5-17.

Dragišić Labaš, S. 2015.  Alcohol use: social aspect, gender differences and stigmatization. Alcoholism and Psychiatry Research, 52: 51-64.

Dragišić Labaš, S 2015. Kvalitetno starenje: dve životne priče. Gerontologija, god. 42, br. 1, str. 23-37.

Dragišić Labaš, S. 2015. Nasilje u porodici i upotreba alkohola: mere obaveznog lečenja i prikaz slučaja” Sociologija, Vol  LVII, No 2: 259-273.

Dragišić Labaš, S. 2014.  Rođenje deteta i kriza partnerstva: prikaz slučaja i partnerska terapija”, Sociologija, Vol. LVI, No 4: 474-494.

Dragišić Labaš, S. 2012. Alkoholizam u porodici i porodica u alkoholizmu, Beograd: Čigoja štampa.

Dragišić Labaš, S. (2012). Čovek i alkohol u društvu – od podsticanja do odbacivanja, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog Fakulteta i Čigoja.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Ristic Dimitrijevic, R. Dragisic Labas S. Ristic, B. Ljubičić, M. 2018. Effects of continuous group psycho-education and psychotherapy on reducing experience of stigma in late adolescents, IACAPAP, 23-27 July, Prague.

Ljubičić M. Dragišić Labaš, S.  2018. O (samo)stigmatizaciji klijenata i terapeuta : kako javno mijenje o partnerskom nasilju utiče na psihoterapijske prakse. u: Milivojević, Zoran (ur.)  Knjiga rezimea. Novi Sad: Psihopolis institut, str. 261-262.

Dragišić Labaš, S. Ristić Dimitrijević, R.  Ljubičić, M. 2017. Alcohol use among adolescents in Serbia, 17th International Congress of ESCAP, Geneve.

Dragišić Labaš, S. 2016. Upotreba alkohola u populaciji mladih pripadnika LGBT, IV DEAPS kongres, Mentalno zdravlje dece i mladih: pogled u budućnost, Zlatibor, maj 12-15.

Dragišić Labaš, S. Ljubičić M. 2015. Alcohol use: gender differences and stigmatization, 20th EAP Congress, Gender and Psychotherapy, 19-21 June, Athens, Greece.

Ristic Dimitrijevic, R., Dragisić Labas, S. 2015. Effects of Group Psychotherapy on reducing depression in late adolescents, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, 24 (Suppl 1):S1–S303, 20–24 June, Madrid, Spain.

Dragišić Labaš, S. Bobić, M. Ljubičić, M. 2013. Postmoderne bračne i porodične forme: novi izazovi za sistemske porodične terapeute, III Kongres psihoterapeuta Srbije, Pripadnost i različitost, integracije u psihoterapiji, Beograd, 17-20 oktobar.

Dragišić Labaš, S. 2013. Promene u alkoholičarskom braku: razmatranje efekata sistemske porodične terapije, VII Međunarodna lošinjska škola o alkoholizmu, Mali Lošinj, Hrvatska u organizaciji Zajednice klubova lečenih alkoholičara Hrvatske, 31. maj – 2. jun.

Dragišić Labaš, S., Ljubičić, M., Nenadović, M. 2011.  Alcohol abuse, depression and anxiety of juvenile delinquents, The conference of the International Society of Adolescent Psychiatry and Psychology (ISAPP), Berlin.