Željka Manić, Anđelka Mirkov (ur.)


Zbornik „Sociološko nasleđe Vojina Milića – 100 godina od rođenja” čine prilozi sa istoimenog naučnog skupa nacionalnog značaja. Sadržinski obuhvata sledeće tematske celine: sociološku teoriju, metodologiju socioloških istraživanja, sociologiju saznanja i sociologiju nauke. U pitanju su oblasti u kojima je, pored istorije sociologije, najizraženiji doprinos Vojina Milića u domaćoj sociologiji.