„Sociološko nasleđe Vojina Milića – 100 godina od rođenja”

Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje naučni skup nacionalnog značaja pod nazivom „Sociološko nasleđe Vojina Milića – 100 godina od rođenja”, koji će se održati 17. septembra 2022. godine u Beogradu.

Prof. dr Vojin Milić (1922–1996) jedan je od utemeljivača akademskih studija sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je predavao Metodologiju socioloških istraživanja i Sociologiju saznanja. Njegova najznačajnija dela su „Sociološki metod” (1965, 1978, 1996, 2014), „Sociologija saznanja” (1986), „Prilozi istoriji sociologije” (1989), „Sociologija nauke” (1995) i „Društvena struktura i pokretljivost Jugoslavije” (1996). Konferencija koja se organizuje povodom 100 godina od rođenja ovog velikana domaće sociologije biće usredsređena na razmatranje njegovog sociološkog nasleđa u okviru glavnih tematskih oblasti u kojima je ostavio neizbrisiv trag: a) istorija sociologije, b) metodologija socioloških istraživanja, c) sociološka teorija (posebno teorija o društvenoj strukturi), d) sociologija saznanja i e) sociologija nauke. Cilj organizovanja ovog naučnog skupa je ukazivanje na značajne sociološke uvide do kojih je došao prof. dr Vojin Milić, a koji su i danas nezaobilazni u nastavi sociologije i naučnoistraživačkom radu.

Pozivamo Vas da svojim izlaganjem i diskusijom doprinesete uspešnosti ovog naučnog skupa. Rok za dostavljanje apstrakta izlaganja je 31. mart 2022. godine, a obaveštenje o prihvatanju apstrakta biće poslato do 15. aprila 2022. godine.

Apstrakte pisati na srpskom jeziku.

Navesti ime i prezime, afilijaciju, elektronsku adresu, naslov rada, apstrakt dužine 200–300 reči, ključne reči.

Naglasiti u fusnoti ako je rad rezultat nekog projekta.

Poslati elektronskom poštom na isi@f.bg.ac.rs.

Ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna, naučni skup će se održati uživo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a alternativno će biti organizovan onlajn.