Oblasti interesovanja

istorijska sociologija, sociologija politike, ekonomska sociologija


Biografija

Dr Stefan Mandić je naučni saradnik Univerziteta u Beogradu – Filozofskog fakulteta, zaposlen na Institutu za sociološka istraživanja. Diplomirao je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014. godine. Na istom odeljenju je završio master studije 2015. godine. Doktorirao je 2022. godine sa temom „Uticaj evropskog i japanskog feudalizma na nastanak i razvitak kapitalizma“. Bio je i stipendista Fonda za mlade talente šk. 2014/2015, a od 2016. bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2018. godine uključen je u rad Instituta za sociološka istraživanja. U okviru projekta „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“ bio je uključen u sledećim istraživanjima: „Istraživanje o svakodnevnom životu domaćinstava i pojedinaca u uslovima sadašnjih društvenih promena u Srbiji“ (2018), „Istraživanje ekonomske elite“ (2019–2020), „Istraživanje porodičnog života u Srbiji“ (2019–2020, koordinator u fazi prikupljanja podataka), „Istraživanje o fabričkim radnicama u Srbiji“ (2020–2021). Član je nacionalnog tima Evropskog društvenog istraživanja  od 2018. godine. Angažovan je na projektu „Čovek i društvo u vreme krize“ Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2020–2022). U svom naučnom radu pretežno se bavi temama vezanim za istorijsku sociologiju, ali i ekonomsku sociologiju i sociologiju politike. Objavio je više naučnih radova i učestovao na više naučnih konferencija. Iskustvo u nastavi je stekao kao doktorand kada je držao nastavu na predmetu Sociološki praktikum.


Objavljeni radovi (izbor)

Mandić, Stefan. 2022. Marksov i Engelsov odnos prema nacionalnom pitanju. Sociološki pregled, Vol. LVI, no. 1: 120–140.

Mandić, Stefan. 2022. Kritika anarhoprimitivizma. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Vol  LVI, no. 1: 89– 102.

Mandić, Stefan. 2021. Odnos između demografskih, ekonomskih i geopolitičkih procesa u savremenom svetu u: Stojšin Slađana et al (prir.). Društveni razvoj i demografske promene. Srpsko sociološko društvo: Beograd.

Mandić, Stefan. 2021. Politički ejdžizam mladih tokom pandemija kovida 19 u: Labaš Slađana (prir.). Društveni aspekti starenja u vreme kovid pandemije. Filozofski fakultet: Beograd.

Mandić, Stefan. 2015. Položaj Srbije u svetskom kapitalističkom sistemu, Kultura, Vol. 149, 80-101.

 

 


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Mandić Stefan. 2022. Milićev odnos prema Marksovoj misli i marksizmu. Sociološko nasleđe Vojina Milića –100 godina od rođenja. Filozofski fakultet, Beograd, 17. septembar 2022.

Mandić, Stefan. Odnos između demografskih, ekonomskih i geopolitičkih procesa u savremenom svetu. Društveni razvoj i demografske promene. Novi Sad, 15. maj 2021.

Mandić, Stefan. 2018. Nacionalizam među mladima u Srbiji i Hrvatskoj. Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Beograd, 21. decembar 2018.