Oblasti interesovanja

istorijska sociologija, sociologija politike, ekonomska sociologija


Biografija

Stefan Mandić je diplomirao na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014, godine. Na istom odeljenju je završio master studije 2015. godine, kada je upisao i doktorske studije. Prosečna ocena ostvarena tokom studiranja iznosi 9,62. Od 2017. godine učestvuje u radu Instituta za sociološka istraživanja kao istraživač saradnik. Učestvovao je u sledećim istraživačkim projektima i potprojektima: “Izazovi nove društvene integracije u Srbiji- koncepti i akteri”; “Kultura rađanja i reproduktivne strategije žena u Srbiji”; “European Social Survey – Serbia”. U naučnom radu pretežno se bavi temama vezanim za polje istorijske sociologije. U skladu sa poljem interesovanja odabrao je temu doktorske disertacije pod nazivom “Uticaj evropskog i japanskog feudalizma na nastanak kapitalizma.” U procesu je pisanja doktorske disertacije. Saradnik je u izvođenju nastave na kursu Sociološki praktikum.


Objavljeni radovi (izbor)

Mandić, Stefan. 2015. Položaj Srbije u svetskom kapitalističkom sistemu, Kultura, Vol. 149, 80-101.


Izlaganja na konferencijama (izbor)

Mandić, Stefan. 2018. Nacionalizam među mladima u Srbiji i Hrvatskoj. Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Beograd, 21. decembar 2018.